kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde februar 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 27


Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 14. februar 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


Fraværende: Mette Dolberg

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Uddrag af kalenderen: 15/2 kl. 19.30 koncert i Thurø Kirke.
1/3 kl. 19 møder om Folkekirkens fremtid (Lærerhøjskolen i Ollerup)
4/3 kirkekaffe efter højmessen - Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
14/3 kl. 19.30 salmesangsaften med Poul Chr. Balslev (Th. Aagaard)
21/3 PUV
26/3 kl. 19.00 Indledende budgetsamråd (Hotel Svendborg)
28/3 kl. 19.30 Koncert i Thurø Kirke
Provstesyn 2012 ved Thurø Kirke 6. juni kl. 11.00
b. Fra sognepræsten:
Aallmann er blevet bevilget studieorlov i perioden 1. september til 30. november 2012. Pastor Marianne Wagner er af biskoppen indstillet til vikariatet.
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
Sekretæren ønsker en brandboks på kirkekontoret til kirkebøger.
e. Fra andre:

3. Babysalmesang
Status og beslutning om videreførelse af projektet.
Beslutning: Rådet stopper projektet ”Babysalmesang”. Vil der i fremtiden komme indmeldelse fra minimum fem, vil initiativet tages op igen til overvejelse.

4. Henvendelse til provstiudvalget om ansættelse af personalekonsulent
På flere budgetsamråd er spørgsmålet om ansættelse af en personalekonsulent blevet drøftet. Forslag om at lade forslaget blive til konkret handling. Bilag.
Beslutning: Rådet indsender sin opfordring til ansættelse af en personalekonsulent til provstiudvalget.

5. Blå mandag
Drøftelse af forslag fra en mor til en konfirmand. Bilag.
Beslutning: Afsendes.

6. Det kommende menighedsrådsvalg
Drøftelse af indlæg til Kirkebladet. Bilag.
Beslutning: Formandens oplysningsskrivelse bruges i kirkebladet.

7. Langtidsplan
Drøftelse af langtidsplan/mødeplanlægning og overlevering til det næste MR.
Beslutning: Gennemgået.

8. Lønnet medhjælp ved den årlige udflugt med konfirmander
Beslutning: Den lønnede medhjælp ved konfirmandudflugten gennemføres ikke, men bør bæres af frivillighed.

9. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Vi ansøger om at få de kr. 35.000,-, der er synsudsat til projektering af handicaptoilettet videreført til 2012.
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:

10. Kurser
Ønske fra graveren om kursus i psykisk arbejdsmiljø.
Ønske fra MR-medlemmer (valgudvalget) vedr. det kommende MR-valg
Beslutning: Graveren bevilges et kursus i psykisk arbejdsmiljø.

11. Eventuelt
Gennemgået.

12. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Torsdag d. 15. marts kl. 19.00.

Dagsordenspunkter:
- Regnskab 2011
- Drøftelse af budget 2013