kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 4 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4


Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 7. Maj 2015 kl.18.00 - 20.30
i konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Kirsten Schou, Ib Rasmussen, Bent Sørensen, Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Janne B. Dyhr

Afbud: Thomas Aallmann, Henning Møllebæk

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
• Fredens Sogn har ansat pastor Lotte Boas (75%) og Thurø Sogn (25%)
• Vikar for sognepræst, Mai Bjerregaard Andersen er ansat under den 8 mdr. orlov
3. Budget 2016 v/ regnskabsfører Susanne Andersen og kasserer Kirsten Schou og Økonomiudvalg

Orientering og justering
• Forventet disponering til anlæg af Menighedsrådets frie midler i budget 2016, Bilag 1 i prioriteret rækkefølge:
1. Udskiftning af kapeldør, kr. 125.00
2. Restaurering af altertavle, kr. 50.000
3. Udskiftning af kirkens tag, kr. 50.000

Regnskabsfører bemyndiges af menighedsrådet til at tilføje ovennævnte disponering af frie midler til budgettet.
Budget benævnt: ”Thurø Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 22938118. Budget 2016 afleveret d. 07-05-2015 16:39” blev godkendt.4. Kvartalsrapport v/ Kirsten Schou
Gennemgang og godkendelse
Det er oplyst, at saldo for debitorer på gravstedsvedligeholdelse er kr. 56.761,39. Graveren har udsendt fakturaer og regnskabsfører har udsendt rykkere til de pågældende. Dog er de fleste endnu ikke har betalt, hvorfor graver vil kontakte debitorerne inden for nærmest fremtid. Betales skyldige beløb fortsat ikke, ophører vedligeholdelsesaftalen.

Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt

5. Visioner og indsatsområder v/ Erwin og Hanne
Drøftet iht. bilag
Beslutning: Taget til efterretning

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kirkeværge
b) Kontaktpersoner
• uopfordret ansøgning modtaget til stilling som kirketjener
• Mette Medum er godkendt af ækvivaleringsudvalget og har de nødvendige kompetencer for ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder. Mulighed for fremtidig ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder bliver beslutningspunkt til kommende MR-møde
• Belinda ønsker at ophøre i funktionen som medhjælper. Mette Medum overtager fremadrettet disse medhjælpertimer på timebasis (rengøring undtaget)
• Kvartalsmøde med medarbejdere med gennemgang af de 3 første MR-referater.
Ønske fra de ansatte om at det af referater fra MR fremgår, hvem der er ansvarlige for udførelse af MR-beslutning
De ansatte ønsker endvidere oplysning om indgåede aftaler med hånd-værkere
• Sygemelding fra gravermedhjælper. Kontaktperson tager kontakt til sygemeldte efter 14 dages sygdom. Vikarer ansat på timeløn mhp. udførelse af udestående opgaver på kirkegården, så længe medhjælper er sygemeldt.
• Præstesekretær har ansøgt om indkøb af ny kopimaskine til kirkekontoret, sam ny mobil til præsten samt en projektor til konfirmandhuset.
Godkendt. Kiki og Thomas er ansvarlige for anskaffelsen efter aftale med formand
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
• bygningssagkyndig John Erik Jessen skal adviseres om tidspunkt for forsyn - forud for juni-mødet 16. juni, kl. 17. Ib kontakter John Erik for aftale
d) Præstegårdsudvalget
• Køkkenrenoveringen er i gang og afsluttes primo juni
• Budget forventes overskredet. Der ansøges om anvendelse af videreførte midler til dækning heraf
• Ved forsyn på juni-mødet skal buskads ved præstegårds eng besigtiges mhp., hvad der skal ske med området, da rydningen heraf ikke er blevet godkendt ved syn
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
• Sommerfest planlagt og praktiske opgaver fordelt til medlemmer af aktivitetsudvalget
• Thurinertræf gennemføres som vanligt og koordineres af aktivitetsudvalget med bistand fra Ole Østergaard
• Dato for studietur planlægges efter aftale med præstens vikar
• Møde i aktivitetsudvalget 16. juni, kl. 15.30
7. Evt.
• Sorggruppe - der er oprettet nye - og ved behov oprettes nye inden ferien ved minimum 6 tilmeldte
• Dato for næste møde den 16 . juni, kl. 17.00, hvor der foretages forsyn


8. Godkendelse af referatet
Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller