kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 5 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 5


Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 16. juni 2015, kl. 17.00 - 20.30
i konfirmandhuset

Afbud: Henning Møllebæk

Mødet indledtes med forsyn kl 17.00, med deltagelse af bygningssagkyndig John Erik Jessen på kirkegården og i kirken samt med præstegårdsudvalget en i præstegården.
Spisning klokken 17.45 - 18.30, hvor præstefamilien og bygningssagkyndige er inviteret med.

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
- Ønsker præsten alt godt ifm. udstationneringen. Han vil blive savnet
- Taksigelse fra Bent og Ulla for gaven i anledning deres af guldbryllup
- Gravermedhjælp sygemeldt på ubestemt tid
b. Fra præsten
- Har holdt sidste gudstjeneste inden udstationeringen i et halvt år og glæder sig over den uddelte støtte, han møder fra alle til ham og familien. Håber på opbakning til familien under sit fravær

3. Venskabsmenighed i Ægypten v/ Erwin
Orientering og beslutning
Det blev foreslået evt. at ændre visionerne og indtil vider at sætte sagen i bero mhp. evt. at tage den op igen.
Overvejelser om at igangsætte støtteprojekt af Massoud Fouroozandehs mission og migrantmenigheder i Danmark, som præsten i forvejen har et mindre samarbejde med. Forslag om at kommende års sommermøde bliver et samarbejde mellem denne menighed og Thurø menighed.

4. Prædikenforståelse v/ Erwin og Thomas
Kan man gøre noget for at hjælpe til en bedre forståelse af en prædiken og de tekster, der liggere til grund. Fx en studiekreds eller gruppe, som skal arbejde med teksterne og deres fortolkning sammen med præsten. Thomas er positiv over for ideen og rådet støtter tankerne. Formen skal der træffes en beslutning om, når Thomas igen er tilbage.

5. Ansættelse af Mette Medum Madsen v/ Linda og Hanne
Orientering og justering
Forslag om at udvide ansættelsesgraden fra 15/37 til 25/37 pr. 1. september - 31. december 2015. Formelt skal Provstiet ansøges lov til at lave et tillæg til ansættelsesbrevet, hvilket kontaktperson og formand vil sørge for.
Der arbejdes for en permanent udvidelse af beskæftigelsesgraden, såfremt Stiftet kan godkende det.
Godkendt.

6. Kirkeværgefunktion v/ Hanne R.M.
Orientering og beslutning
Kirkeværgen har ønsket at fratræde sin funktion efter 3 perioder, og at udtræde af menighedsrådet. Menighedsrådet og præsten udtrykte tak for hans virke.
Rådet drøfter på kommende møde, hvorledes vi får dækket funktionen som kirkeværge. Formanden for Kirke- og kirkegårdsudvalget vil varetage funk-tionen sommeren over, og der overvejes ansættelse af ekstern kirkeværge det kommende år indtil næste valg til menighedsrådet. 2. suppleanten indkaldes til indtrædelse i rådet.

7. Besøg af Arbejdstilsynet v/ Linda
Den 3. juni har Arbejdstilsynet vil komme om 1-4 mdr. Graver er orienteret.
Beslutning: Afventer besøg.8. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner
- Anmodning om arbejds-PC til Mette Medom Madsen.
- Beslutning: Godkendt. Kiki og Mette indhenter tilbud til formandens godkendelse.
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Kirken er færdigkalket udvendig, udbedring af konstaterede skader foretaget og tårnet er renset for algeangreb
- Maleren går nu i gang med maling af udvendige vinduer og døre
- Kirkens tag bør ifølge murer udskiftes i løbet af ca. 5 år og dermed skal noget af tømmeret udskiftes og det kræver nok et undertag, som forudsætter undersøgelser og ansøgninger til rette instanser.
c) Præstegårdsudvalget
Køkkenrenovering afsluttet.

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Sommermødet afviklet med succes og det nye solsejl blev taget i brug. Tak til Niels for donering af sejl.
- Afholdt planlægningsmøde vedr. Thurinertræf
- Planlægning af studietur pågår
9. Evt.
Orientering vedr. møde afholdt med konservator Bent Jakobsen ang. restaurering af altertavlen. Planen er
- indhentning af Nationalmuseets godkendelse af den skitserede plan
- der søges om bistand på eksternt konsulentbasis til udfærdigelse af fondsansøgninger fra den arkitekt, der står bag ansøgningerne fra Hald Kirke

Opfølgning på forsyn - formanden sender synsprotokoller til udvalgsformænd.
Næste møde: onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00


10. Lukket dagsorden
Personalesag.

11. Godkendelse af referatet