kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 3 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 3

Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag 25. marts 2015 kl. 16.00 - 18.30
i konfirmandhuset

Afbud: Henning, Thomas

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
• Mødekalenderen:
• MR-mødet 15. april udgår
• Biskoppen har indkaldt MR til møde 28. april kl. 19 angående ansættelse af vikar for sognepræst, der er bevilget orlov ifm. udstationering fra 1.7.15 - 28.2.16
• Mødekalenderen er med ovenstående bemærkninger godkendt for 1. halvår2015
• Søndag 12. april, kl. 14.00 indsættelse af Lotte Boas i Fredens Kirke. Thurø MR med ledsager er inviteret til at deltage
• Stiftet holder Inspirationsdag den

3. Regnskab, generel gennemgang og oversigt v/ regnskabsfører Susanne Andersen
Beslutning: Årsregnskab for Thurø Sogns Menighedsråd 2014, afleveret d. 22-03-2015 14:46 gennemgået og godkendt.
4. Gravermedhjælper funktionen fremadrettet
Plan i forhold til gravermedhjælp funktionen fremadrettet drøftes ud fra forskellige modeller v/ Linda og Hanne
Orientering vedr. afholdt møde mellem gravermedhjælper, Hanne og Linda. Gravermedhjælper stillingen omstruktureres til 2 deltidsstillinger.
Der skal udfærdiges nye ansættelsesbeviser og en ny arbejdsbeskrivelse for en deltidsstilling for 2 deltidsgravermedhjælpere
Evt. vikartjeneste for kirketjener skal holdes uden for gravermedhjælperens regnskab.
Beslutning:
Linda og Hanne udarbejder arbejdsbeskrivelse og med Stiftets hjælp et stillingsopslag til en deltids-gravermedhjælperstilling.
Indtil der er ansat en ny gravermedhjælper, arbejder nuværende gravermedhjælper 37 t/uge. Efter ansættelse af ny gravermedhjælper, aftales ny arbejdstid på deltid med nuværende gravermedhjælper.
Linda og Hanne afholder ny samtale med nuværende gravermedhjælper.

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kirkeværge
b) Kontaktpersoner
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
P.t. indvendig maling af vinduer i kirken, og herefter males havebænke på kirkegården. Kirken kalkes i juni, hvorefter det udvendige malerarbejde på kirken igangsættes.
d) Præstegårdsudvalget
• Renovering af køkken i præstegården: Projektet er fortsat undervejs (projektet forventes af vare 8 uger)
• Hævesænkebord indkøbt til præsten
• Huller i hækken til Bergmannsvænget ind til Præstegårdsengen er blevet udbedret
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Hjemmeside, tilbud fra Ejgil Højrup vores hjemmeside redaktør
Beslutning: Tilbud accepteret

6. Altertavle, nyt fra konservator Bent Jacobsen v/Hanne
Beslutning
Projektet anerkendes og de tidligere beslutninger vedrørende restaurering af altertavle fortsættes i samarbejde med Bent Jacobsen. Arbejdsgruppe nedsat bestående af Hanne, Janne og Thomas. Suppleant: Erwin

7. Kurser / Kursus budget og fremadrettet procedure for kursusansøgning v/ Linda og Hanne

Beslutning: Ved fremtidig ansøgning om tilskud til deltagelse i kurser, skal kursusbeskrivelse vedlægges ansøgning.

Der er bevilget kr. 1.950 til kursus til graver - ”Kend dit kortsystem””

8. Godkendelse af referatet


9. Næste møde: 7. maj