kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 2 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 2

Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag 17. februar 2015 kl.16.30 - 18.30
i konfirmandhuset

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
b. Fra sognepræsten v/ Thomas
Intet

3. Visioner og Indsatser 2015
Forslag til visioner 2015-2017 v/ Erwin og Hanne
Beslutning: Udsat

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kirkeværge:
o GIAS (Gravsteds Indberetning og Aftalesystem)
o Prissætning på gravsteder drøftet. Afklaring vedr. hvem der fastsætter priserne udestår.
Altertavle:
o Oplæg fra konservator Bent Jacobsen og Nationalmuseet afventes
o Liss har udarbejdet en fin skitse over farvesymbolik
b) Kontaktpersoner:
o Evakueringsplaner er ajourført og lamineret. Et sæt placeres på følgende steder: kirke, graverkontor, kirkekontoret, konfirmandstue
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
o aftaler omkring kalkning og småreparationer af kirke, som igangsættes i maj og frem
d) Præstegårdsudvalget
o sargenshække er planmæssigt klippet ned til 1 m, og der er konstateret flere huller og opsatte låger fra Bergmannsvænget og derved flere uautoriserede adgange til blomsterengen/præstegårdens jorde
o køkkenrenovering i præstegården - planlægning pågår
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
o Fastlavn afholdt med stor succes - ca. 90 deltagere, mange små børn.
o Møde i nær fremtid om Sommermøde og Thurinertræf

5. Revisionsprotokollat til godkendelse v/ Kirsten

Beslutning: Godkendt

6. Kirke- og kulturel medarbejder v/ Linda, Thomas og Hanne
Der arbejdes på en udvidelse af vores korleders nuværende funktioner til kirke- og kulturel medarbejder.
Ækvivaleringsudvalget skal vurdere, om korleders kompetencer opfylder de kriterier, stillingsbeskrivelsen fordrer.
MR kan evt. søge Provstiet om opnormering af nuværende stilling.
Udvidelse af stillingens timetal fordrer ikke stillingsopslag.
Beslutning: Der arbejdes videre med den påtænkte opnormering ved som første instans at fremsende vurderingsskema til Ækvivaleringsudvalget.

7. Gravermedhjælper funktionen fremadrettet
Fortsat drøftelse om udvikling af funktionen v/ Linda og Hanne
Drøftelse:
Gravermedhjælper
- den aktuelle ansættelse er tidsubestemt, timelønnet, 37 t/uge
- ansættelseskontraktens indhold er ifølge Stiftet forældet og bør justeres i overensstemmelse med de faktiske forhold
- på sigt arbejder MR på at have ansat en fuldtids gravermedhjælper udover en fuldtidsansat graver
Vikar for graver
- behov drøftet

Beslutning:
Drøftelser fortsætter på kommende møder

8. Kurser
Kiki ønsker at deltage i landskursus fra den 4.-7. maj - prisen er kr. 6.000.
Beslutning: Godkendt

9. EVT.
- Næste møde: 25. marts, 16.00-18.30
- Indledende budgetsamråd, 23. marts, kl. 19.00, Fredens Sognehus. Tilmelding til formanden
- Fyens Stifts Menighedsrådsforenings Forårsmøde på Nyborg Strand 14. marts - tilmelding nødvendig til arrangør

10. Godkendelse af referatet.
Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller