kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 1 2015
jTHURØ MENIGHEDSRÅD MR 1

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 13. januar 2015 kl. 17.00 - 19.00
i Konfirmandhuset

Afbud: Ib. Suppleant Martin Kolte deltager
Deltager i øvrigt medarbejder Kiki B.M. Groth (medarbejder)


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
a.1 Oversigt/huskeliste fra Svendborg Provsti - udleveret.
Obs indledende budgetsamråd 23. marts 2015. Husk tilmelding via
formanden.
a.2 Forslag til mødeliste for kommende MR-møder i kalenderåret 2015 (obligatorisk iht. Stiftsadministrationen). Der udarbejdes nyt forslag til godkendelse på næste møde med en møderække på skiftende ugedato som udgangspunkt.
b. Fra sognepræsten v/ Thomas
b.1 Forslag til nyt køkken i Præstegården under udarbejdelse (Præstegårdsudvalget)
b.3 18. marts kommer et kor fra Skt. Petersborg (5 personer ind-kvarteres hver 1 nat. Hvem kan have plads til dem?). Tilbagemelding til præsten.

3. Visioner og Indsatser 2015
Drøftelse v/ Hanne
3.a
Visioner om drøftelser af emner omkring tro, prædikener og evangeliet fremadrettet. Forslag fra rådsmedlemmerne om emner at fordybe sig i fremlægges og vedtages næste gang. Præsten stiller sig positiv og vil med glæde bidrage.

Præsten igangsætter på opfordring fra menigheden skriftemålsandagt 1 gang/kvartal. Første gang bliver den 11. marts, kl. 19.30.

3.b
Hvad skal være MR’s rolle ift. Bergmannshus og Lokalhistorisk Forening?

4. Pris på gravsteder v/Henning
Punktet er taget op på baggrund af en bekymring omkring kirkegårdenes fremtid i landsbyerne pga. voldsomme prisstigninger på gravsteder. Effekten heraf er, at rigtig mange sløjfer gravsteder efter fredningstiden, da fornyelsen opleves for dyrt.
Beslutning
Der søges en afklaring af, hvem der bestemmer prisregulativet, og om taksterne er vejledende eller obligatoriske.
Kirkeværge arbejder videre med undersøgelserne.
Præsten kontakter provsten i samme sag.

5. Sorggrupper
Orientering v/Linda
Begynder torsdag den 15. januar. Der har været stor interesse, og der er 10 der er optaget. Ikke optagne er skrevet på venteliste. Håbet er, at der kan startes en gruppe mere op til marts.
Det foregår i Sct. Nicolai.
Der er bevilget kr. 5.000 fra Provstiet til trykning af brochurer.

6. Jubilæer og fødselsdage v/Hanne
Drøftelse af kort ændring fra MR møde i november / Beslutning
Liste over jubilæer, mærkedage mv. uddelt
Beslutning
Ændring: Rådmedlemmers 10- og 25-årsjubilæum markeres på samme måde som ansattes.


7. Overskud fra graverbygning mv. Forskellige ideer til drøftelse v/Kirsten og Hanne
Drøftelse/beslutning
Formål for opsparing på kr. 50.000 (tidligere allokeret til graverbygning) skal ændres.
Beslutning
Provstiet ansøges om, at opsparingen anvendes til restaurering af kirkens altertavle i stedet.
Derudover forslag om yderligere opsparing til kirkens tag.

8. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kirkeværge
a.1 Hvad er status på synsudsatte arbejder? Der er intet besluttet endnu.
a.2 Kalkning: alternativt tilbud er indhentet - og det var meget dyrere.
a.3 Spørgsmål ang. evt. ændring i stillingsindhold ift. gravermedhjælper, husassistent og kirketjener. Disse evt. ændringer skal drøftes i arbejdsgruppe og forslag udarbejdes til rådets beslutning.
b) Kontaktpersoner:
b.1 Vikar for Kiki Mølgaard under ferie.
Beslutning: Godkendt.
Ved fravær ud over 1 uge, kan præsten ansætte vikar (sekretær fra Fredens Sogn). Aftale gennemgået på mødet.
b.2 Sygemeldt gravermedhjælper i skånejob har samme rettigheder ifm. sygdom som andre overenskomstansatte. Kontaktpersonerne følger op herpå.
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
d) Præstegårdsudvalget
Indledende aktiviteter ifm. køkkenrenovering i præstegården
Beslutning
Supplering af eksisterende hvide termokander med et mindre antal pænere til officielt brug. (Kiki indkøber)
Aftale med Berensen ang. vask af viskestykker opsiges snarest muligt. (Kiki) Fremadrettes vaskes nyindkøbte viskestykker i graverhusets vaskemaskine.e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
e.1 Nytårskur er vel overstået.
e.2 Næste arrangement: Fastelavnsarrangement 15. februar. Lene og Kirsten laver fastelavnsris. Kirsten indkalder til udvalgsmøde primo februar.

9. Evt. farvesymbolik. Bilag uddelt.
Ønsker til budget 2016.

10. Godkendelse af referatet
Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller

11. Dato for næste MR-møde
Tirsdag 17. februar, kl. 16.30