kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 9 nov 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 9


Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 27. november 2014 kl.17.00 - 19.30
i konfirmandhuset

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
b. Fra sognepræsten v/ Thomas
Korskoleleder og minikonfirmandunderviser Mette Medom Madsen er startet og har ved siden af mini-konfirmanderne iværksat et midlertidigt kirke-skole samarbejde omkring en kor-optræden ved juleafslutningen d.19.12. i kirken. De 42 elever fra 0.-2. klasse og de 17 fra 3.-6. klasse, som har tilmeldt sig, mødes torsdage i skoletid (lektie-café-timerne), og det er håbet, at nogle af børnene kan få lyst til at fortsætte med korskolen, som begyndes i foråret.

3. Konstituering v/ Hanne
Forslag: Formand Hanne Møller og næstformand Erwin Hentzer fortsætter.
Kontaktperson Bent Sørensen afløses af Linda Hørmann, Bent fortsætter dog med af administrere vikartoteket. Henning Møllebæk fortsætter som kirkeværge, og Kirsten Schou forbliver som kasserer - alle udvalgsformænd fortsætter på deres poster. Kontaktpersonerne Linda Hørmann og Bent Sørensen tildeles en særskilt honorar 2014, Bent grundet lønnet på delhonorar 2014, Linda grundet forud tiltrædelse af kontaktperson rolle. Forslag: Honoraret størrelse beløber sig på 3000,- kr til hver.
På januar mødet vil de forskellige honorarer for menighedsråds medlemmer blive gennemgået og justeret fremadrettet.
Beslutning:
Rådet har konstitueret som foreslået dog med Janne Dyhr som sekretær.
Bent skal have fuldt honorar fra d.1.12.13 til 1.9.14. og Linda modtager fuldt honorar fra 1.12.14.

4. Sorggrupper
Orientering v/Erwin
Er etableret for Svendborg Provsti med første møde 15.1.15.
5. Kvartals rapport v/Kirsten
Godkendes: godkendt. Kirkeværge og formænd fik udleveret bilag: ”Styring af anlægsaktiviteter”. Bilaget sammenholdes med kommende synsprotokol i forhold til justering af ikke opbrugte ”tildelte midler”.

6. Præstens betaling af el og vand v/Kirsten
Orientering/Beslutning
Der sættes en særskilt vandmåler op i præstegården.

7. Jubilæer og fødselsdage v/Hanne
Drøftelse / Beslutning
Ved 10 og 25 års jubilæer ved ansatte. For rådsmedlemmer og ansatte ved runde fødselsdage samt halvrunde efter 70.

8. Byggeregnskab v/ Kirsten og Hanne
Beslutning: Godkendt. Overskuddet foreslås overført som et ekstra afdrag på lånet.

9. Indvielse af graverhus og toiletter v/ Hanne
Beslutning: fredag den 5.12.kl.14.00-15.00 vil der blive inviteret til en lille reception i graverhuset.

10. Spørgsmål til regnskabet v/Henning
Drøftelse og punkt til næste dagsorden: Der afholdes et regnskabsmøde i februar med bogfører Susanne Andersen.
I referat af MR-mødet d.26.09.2013 er det forkert anført, at Centrovice har haft revisionsopgaven, der overgik til Susanne Andersen. Det er rettelig bogføringsopgaven, der er tale om. Revisionsarbejdet er under Stiftets aftale med PriceWaterhouseCoopers.

11. Sikkerhedsudvalgsmøde afholdt den 4. nov. Kl. 1230. Referat er rundsendt til alle v/ Bent
Drøftelse. Referat af sikkerhedsudvalgsmødet og Flugtvejsplan blev gennemgået.

12. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kirkeværge
b) Kontaktpersoner: Simon er sygemeldt fra den 23. oktober - han ved ikke hvornår han kan vende tilbage. Niels spørger om han skal lave timesedler for Simon. Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser for alle vores medarbejdere. Liss og Belinda har gjort det.
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
d) Præstegårdsudvalget: Belinda ønsker nedsat tid
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:

13. Evt. Nytårs kur fredag den 9. januar
2 nye datoer til møder i januar og februar: tirsdag d.13.1.15 og tirsdag d.17.2.15.(med start kl.16.00)

14. Godkendelse af referatet.
Godkendt
Erwin Hentzer / Hanne Ringgaard Møller