kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 8 oktober 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 8


Referat til menighedsrådsmøde
Tirsdag 21. oktober 2014 kl.17.00 - 19.30
i konfirmandhuset
.

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
Arbejdet med oprettelsen af en sorggruppe i Svendborg provsti fortsætter med henblik på en opstart tidligt i det nye år under ledelse af Linda og en anden fra provstiet.
b. Fra sognepræsten v/ Thomas


3. Gravermedhjælp år 2014 og 2015. Status på nuværende situation i 2014 og fremadrettet handlingsplan i 2015 v/ Hanne
Beslutning
På baggrund af den manglende balance i regnskabet på kirkegården for 2013 som skyldtes uigennemsigtighed i forbindelse med de mange deltidsansatte, er det rådets hensigt at lægge en fast linje sammen med graveren, der betyder en klar ramme for timeforbrug (2100 timer årligt inkl. ferie) og deres placering i 2015. Målet er, at kirkegården kommer tilbage til den tidligere og enkle form, hvor der er en graver og en gravermedhjælper, der sammen og alene driver kirkegården.

4. MUS samtaler er gennemført, opsamling v/ Linda og Bent
Orientering/Beslutninger
Gennemgået med den del af personalet, der var afholdt samtaler med. Linda vil i starten af 2015 tilbyde kvartalsmøder med personalet, hvor uddybende spørgsmål til referaterne ville kunne besvares.

5. Ansættelse af korleder v/ Linda
Orientering
Mette Sandvad Medom Madsen er ansat som assisterende underviser til mini-konfirmander og kor-leder 15 timer ugentligt med begyndelsestidspunkt d.1.11.2014.

6. Diverse små indkøb/gaver, der kommer ud over de respektive udvalgs budgetter v/ Hanne
Beslutning
Vedtaget.


7. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner:
b) Kirkeværge
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
d) Præstegårdsudvalget:
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:

8. Kurser Liss Gammeltoft ønsker deltagelse i kursus lørdag den 1. november pris 300,- kr. plus kørsel: Inspirationsdag og kursus for kirkesangere i Dansk Kirkemusiker Forening.
Niels ønsker opgradering til opgaver som udskrivning af legat aftaler.
Beslutning
Liss Gammeltoft bevilges deltagergebyr samt kørselsrefusion.
Niels bedes angive eksakt kursus-titel samt pris.

9. Evt.
Konfirmandhusets rengøringsstandart blev drøftet - behandles næste møde.

10. Godkendelse af referatet.

Godkendt

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller