kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 7 september 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 7


Referat fra menighedsrådsmøde
Onsdag 1. oktober 2014 kl. 16.00 - 18.30
i konfirmandhuset

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne

b. Fra sognepræsten v/ Thomas
Takker for
• opmærksomhed ved 10-års-jubilæum
• Kirke- og kirkegårdsudvalgets samarbejdet ifm.renovering af kirkegårdens toiletter
• Kirkeværgens udbedring af udhængsskab og for
• menighedsrådets støtte til studieophold i Oxford.

3. Emner fra Syn indskrives i synsprotokollerne henholdsvis fra Kirke- og kirkegårdsudvalg og fra Præstegårdsudvalget
Gennemgang af indstillinger til Syn fra Kirke- og Kirkegårdsudvalget samt Præstegårdsudvalget.
Beslutninger vedr. indstillinger bliver elektronisk indført ved formanden i Protokollen

Fra Kirke- og Kirkegårdsudvalget blev indstillet til syn:
Pkt. 1. Reparation og kalkning af indvendige vægge samt installation af affugter og elvarme
Pkt. 2. Kapellet forsynes med ny dør

Fra Præstegårdsudvalget blev følgende indstillet til syn:
Pkt. 1:
Renovering af indvendig trappe fra hallen til 1.sal
Pkt. 3:
Opsætning af linnedskabe på skråvæg på 1. sal
Pkt. 4:
Maling af vær. og forrum på 1.sal
Pkt. 5:
Rydning af træer og buskads samt opsætning af hæk ved præstegårdseng

4. Resume fra budget samråd v/ Linda
Orientering
Linda og regnskabsfører deltog.
På samrådet blev bl.a. orienteret om:
Fald i kirkeskat.
Tidl. præsters gravsteder vedligeholdes af de respektive kirkekasser.
Kirkeskoletjeneste finansieres af Faaborg 25 %, Midtfyn med 25 %, Svendborg 50 %
Fælles kalkning i provstiet

5. Drøftelse af arbejdstilsynets påbud vedrørende græsklipning v/ Ib
Beslutning
Ud af 3 fremlagte forslag til, hvorledes der forskriftsmæssigt skal klippes græs på kirkegårdens skråninger, besluttede MR at vælge løsning nr. 3, dvs. anvende buskrydder forsynet med dertil indrettet forlænger for at opfylde påbuddet.

6. Vikar for Kiki i sommerferien v/Thomas
Orientering
Forslag om aflønning vikar for præstesekretær ved ferier og længerevarende fravær.
MR er positivt indstillet over for at gennemføre det, men der udarbejdes en skriftlig aftale, som sættes på som beslutningspunkt til kommende MR-møde

7. Mødekalender fremadrettet v/ Hanne
Drøftelse af fremtidig struktur for afholdelse af møder i MR.
Beslutning
Gældende fra januar 2015 vil dato for næste MR-møde blive besluttet fra møde til møde
8. Brevhoved, brevpapir etc. v/Kiki
Drøftelse af opgradering af sognets officielle tryksager, brevpapir mv.
Kiki og Thomas går videre med sagen
Thomas vil arbejde med at revidere den bog, som udleveres til konfirmander om Trefoldighedskirken.

9. Revisionsprotokollat regnskab 2013 v/Kirsten
Godkendes
Vedr. revisionsprotokollat udtales:
Til punkt nr. 6: ”Der er afregnet for el og vand i henhold til aftaler indgået af Svendborg Provsti vedrørende vand og Fyns Stift vedrørende el.
Der er dog ikke sket justering i forhold til faktisk afregnede priser. Der vil derfor ske en nyberegning og regulering med fremtidig virkning”
Til punkt 7: ”Er reguleret pr. 1. september 2014”
Til punkterne 8 - 12:
”Taget til efterretning”.

10. Endelige budget for 2015 v/ Kirsten
Beslutning: godkendt.

11. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner:
Orientering om stillingsopslag
Samtale med ansøgere til stillingen som korleder og minikonfirmand-underviser gennemføres den 7. oktober
MUS-samtaler
MUS-samtaler pågår. Opfølgningsmøde afholdes inden næste MR-møde.
Menighedsrådserklæring
Meningsrådsmedlemmernes erklæringer opbevares på kirkekontoret.
b) Kirkeværge

c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
Status på medhjælpertimer
Emnet sættes på som beslutningspunkt på næste MR-møde
Serviceeftersyn i kirken
Skimmelsvamp i orgel: Bliver renset. Punktet sættes på dagsorden på et kommende MR-møde
Tætning af tag: udføres via driftsbudget
Kalkning
Bevilling fra Provstiudvalgets Kalkefond af beløb til kalkning af kirken til udførelse i 2015
d) Præstegårdsudvalget:
Beslutning: Styning af piletræ samt plantning af hæk i Præstegårdens have udføres snarest og betales over driften
Kommende aktivitet i præstegården:
Synsudsatte malerarbejder udføres i løbet af 4. kvartal 2014. Projektering af køkken til udskiftning i 2015 er i sin vorden.
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Studietur gennemført med succes
Nytårskur (2. fredag i januar)
12. Evt.
Henning takker for opmærksom i anledning af 75-års-fødselsdag

13. Godkendelse af referatet