kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden fra menighedsrådsmøde jan 2012
Dagsorden til menighedsrådsmøde
torsdag 12. januar 2012 kl. 19
i konfirmandhuset.


Fraværende:

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet: Bemærk, at der afholdes 28 møder om ”Folkekirkens Fremtid” den 1. marts kl. 19-
22. Fri entre, og der kræves ingen tilmelding. Nærmeste møde: Den frie Lærerskole i Ollerup.
Indledende budgetsamråd 26/3 kl. 19 på Hotel Svendborg.
Julehilsener fra provst og biskop ligger på it-skrivebordet.
Referat fra PU-mødet 14. dec kan ses samme sted.
Vore synsønsker for 2013 er godkendt ubeskåret. Formændene og kirkeværgen får kopier.
Beholdningseftersyn afholdt 13/12 2011 hos kassereren har ikke givet anledning til bem.
Multimedieskatten er ophævet med udgangen af 2011.
Den årlige henvendelse fra Nicolai-tjenesten er kommet. Formandskabet indstiller, at vi støt-
ter som hidtil.
Kursuskatalog fra Løgumkloster Højskole uddeles på mødet.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:


3. Ansøgninger til provstiudvalget.
Provstiudvalget afholder møde onsdagen efter vores møde (18/1), og vi skal fremsende vore evt. ansøgninger, så de er fremme tidsnok til at blive behandlet på dette møde.
Beslutning:

4. Betænkning nr. 1527 om ”Provstestillingen og provstiets funktion”.
Der er høringsfrist ultimo januar, og formandskabet indstiller, at vi benytter os af retten til at indsende vores holdninger til fremtidens provstestillinger og provstiudvalgs kompetencer.
Beslutning:

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:

6. Kurser.
Kirsten Lockhart søger et korlederkursusforløb i Roskilde.
Beslutning:

7. Eventuelt.

8. Godkendelse af referatet.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Tirsdag 14. februar.

Dagsordenspunkter: Regnskab for 4. kvartal af 2011. Menighedsrådsvalget 2012. Indlæg til næste nr. af
Kirkebladet (MR-valget og Kirkefrokosten 13/5)