kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 5 juni 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 5


Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 19. juni 2014 kl.16.30 - 19.30 konfirmandhuset

Vi startede med at gå en tur på kirkegården og i kirken for at observere mulige mangler til syn.

Fraværende: Erwin Hentzer (afbud), Henning Møllebæk (afbud)

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet
b. Fra sognepræsten

3. Indretning af siddeplads ved urnegravstederne
v/Ib
Beslutning: Kirkegårdsudvalget arbejder videre med sagen. Pengene findes inden for kirkegårdsudvalgets budget.

4. Tavle til oversigt over grave, som besøgende på Thurø kirkegård efterspørger
v/Hanne
Beslutning: Thomas laver et foreløbigt udkast til ophængning i udhængsskab.

5. Orientering om de forskellige medhjælpere og personer i løntilskud vi har ved kirken.
Vi skal beslutte hvor vægtningen skal ligge fremadrettet
v/ Hanne
Beslutning: der arbejdes hen imod, at der ikke vil blive ansat nye folk i løntilskud i 2015, når de nuværende ansættelseskontrakter udløber.

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner:
b) Kirkeværge
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget
d) Præstegårdsudvalget
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget

7. Evt. Hanne udarbejder og udsender mødeplan for efteråret.
Der er afskedsreception i Fredens Kirke for Jørgen Børglum Larsen, søndag d.29.juni kl.14.00. Thomas og Hanne deltager.

8. Godkendelse af referatet.