kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 4 maj 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4


Referat af menighedsrådsmøde
onsdag 28.maj 2014 kl.16.30 - 19.30 konfirmandhuset1. Godkendelse af dagsordenen.
godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet Information om gravermedhjælper timer, Janne er tiltrådt som formand for præstegårdsudvalget mv.
Konservator Bent Jakobsen, Korinth har af Nationalmuseet fået grønt lys til at fortsætte med undersøgelse af en evt. renovering af altertavlen i Thurø kirke.
b. Fra sognepræsten


3. Høringssvar vedrørende Folkekirkens struktur
v/Thomas
Beslutning: Rådet har indsendt sit høringssvar, der udtrykker at rådet ønsker at bevare den nuværende styringsform.

4. Kvartalsrapport
v/Kirsten
Beslutning: blev gennemgået

5. Budget 2015
v/Susanne og Kirsten
Beslutning: blev gennemgået

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner
b) Kirkeværge:
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget: 272.722,83 var udgifterne i forbindelse med stormskaderne. 228.680,33 dækkes af forsikringen. 24.362,- til forgyldning af spiret dækkes af 5-procentsmidler. Egne udgifter (selvrisiko 6000,- og 13.680,- i eget arbejde) ender i 19.680,-.
Kloakeringen under toilettet på kirkegårdens vest-side skal renoveres. Der er brud og rodgennemtrængning.
d) Præstegårdsudvalget: naboer på Bergmanns-vænget har tre steder lavet gennembrud i bøgehækken ind til præstegårdens engstykke, og der er ulovligt indsat en låge øverst i haven. Udvalget sørger for, at beboerne kontaktes, så hækken kan blive genetableret.
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget:

7. Kurser

8. Evt. Næste møde torsdag den 19. juni starter kl.16.30 på kirkegården med et for-møde på en halv time vedr. synet, der ligger d.14. august, kl.17.00, hvor bygningssagkyndige deltager.
Tved, Bjerreby-Landet, Bregninge, Thurø (måske Sct.Jørgens og Vor Frue) udtrykker interesse for oprettelsen af en sorg-gruppe i Svendborg Provsti. Der afholdes et orienteringsmøde i konfirmandstuen Thurø.
Folkekirkens skoletjeneste er via biskoppen lagt i støbeskeen, og der afventes nyheder medio juni.

9. Godkendelse af referatet.


Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller