kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 3 marts 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 3


Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 27.marts 2014 kl.18.30 - 21.00 konfirmandhuset

Afbud: Henning, Erwin, Elsa, Janne
Stedfortrædere: Linda, Martin

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt med rettelse af punkt 7 til ”årsregnskab”.
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet, byggesager, resume fra generalforsamling Bergmann Hus, Allonge til præstesekretærenes stilling, budgetsamråd 24/3, dato næste MR møde, henvendelse fra nabo til kirkens ejendom
b. Fra sognepræsten, sognemedhjælper


3. Hjemmeside. Der er problemer med opdateringer på hjemmesiden og andre udfordringer.
v/Hanne
Beslutning
Vi ønsker at få hjemmesiden teknisk opgraderet. Vi henvender os til Lars Kolmos.
4. Stillingsopslag korleder
v/Hanne
Beslutning
Stillingsopslaget udfærdiges til offentliggørelse omtrent 1.august og ønskes udvidet til sognemedhjælper.
5. Ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet Elsa Lund Larsen ønsker at ophøre sit virke i Thurø MR
v/Hanne
Beslutning
Rådet giver sit samtykke, og stedfortræder er suppleant nr.1 Linda Hørmann.
6. Valg af ny formand for præstegårdsudvalget
Beslutning
Janne Dyhr tiltræder som nu formand for præstegårdsudvalget.

7. Godkendelse af Årsregnskab 2013
v/ Kirsten
Beslutning
Årsregnskabet for 2013, som er afleveret elektronisk d.23.3.14 kl.12.24 blev godkendt.

8. Informationer/indstillinger fra udvalgene

a) Kontaktpersoner: Nyt ansættelsesbevis til organisten pr. 1.4.2014
b) Kirkeværge
c) Kirke- og kirkegårdsudvalget: Orientering bygge sag
d) Præstegårdsudvalget: Vandomlægning præstegård
e) Aktivitets- og kommunikationsudvalget: dato studietur: 20.september 2014

9. Evt.
MR-mødet d.30.4. flyttes til d.8.5. kl.17.00
10. Godkendelse af referatet.
Godkendt

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller