kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 2 februar 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 2

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. marts 2014 kl.17.00-19.30
i konfirmandhuset

Afbud: Kirsten og Thomas skal gå kl. 18.55

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet, mødekalender, byggesager, Bergmannshus
1) Næste MR-møde 27.3.14.
2) Budgetsamråd 24.3.14, kl. 19-21 Hotel Svendborg (tilmelding til Hanne).
3) Provstisekretær går på pension. Afskedsreception 5.3.14, hvor formanden deltager.
4) Byggesag - graverbygningens renovation igangsættes ultimo marts.
5) Bergmannshus: Stiftende generalforsamling 4.3.14, kl. 19. Sognepræst og kasserer deltager.
6) Henvendelse vedr. manglende pleje og vedligeholdelse af legatgravsteder. Graver er informeret.
7) Beslutninger truffet på MR-møder skal fremgå tydeligt af referatet.

b. Fra sognepræsten
1) Sognepræsten udtrykte sin glæde over det netop overståede, vellykkede fastelavnsarrangement og takker for den store frivillige indsats.

3. Indkøb af bøger. Bogen Længsel, skrevet af Thomas Aallmann ønskes anvendt til som gave til dette års konfirmander. v/Thomas.
Beslutning: Konfirmander årgang 2013/14 får som gave bogen ”Længsel” samt den vanlige ”Trefoldigheds Kirken på Thurø”. Sidstnævnte bog skal revideres inden genbestilling, og der skal afsættes midler til indkøb på kommende års budget.

4. Markusevangeliet fremført i Thurø sogn v/Thomas
Beslutning: Vedtaget. Formen bliver et aftenarrangement i kirken for menig-heden og konfirmander og deres familie. Thomas indgår aftaler.

5. Renovering af kapellet til helårsbrug v/Henning og Thomas
Beslutning udsat. Thomas vil indhente flere informationer, inden punktet evt. tages op igen.

6. Gave til kirken; Vægtæppe syet på hør med uld v/ Hanne
Beslutning: MR takker for gaven, som vil blive ophængt i Præstegården. Thomas kontakter Anna Marie Elmer, som har doneret vægtæppet.

7. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kontaktpersoner:
- information om lukket sag v/ Bent og Hanne
b. Præstegårdsudvalget:
Renovering af konfirmandhusets tag. Orientering om praktiske forhold under renoveringen. Stillingstagen til igangsætningstidspunkt (medio marts og frem til Påske eller 5. maj og måneden ud).
Arbejdet iværksættes fra marts af og frem til påske (4 uger)
Status på vedligeholdelsesarbejder i Præsteboligen.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Orientering om fastelavnsarrangement, Thurinertræf, sommermøde og planer for studietur i efteråret.
d. Kirkeværge:
Ved større arbejder skal MR indhente flere tilbud og få formalia belyst.
e. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Arbejder vedr. retablering af spidsen på spiret efter stormskade er i gangværende. Spiret og vindhane forventes opsat omkring påske, hvorefter alle arbejder med udbedring af stormskader er afsluttet.
8. Kurser
a. Kiki anmoder om deltagelse i kursus. Et to- eller firedags kursus i programmet PERSONSAG, pris henholdsvis ca. 3.000 til 6.000 kr. med overnatning på Nyborg Strand. Kursusforløb er 4 dage. Et 2-dages program et - ministeriets ajourføringskursus. Et andet 2-dages kursus- Kordegneforeningens program. Kiki har ønske om at deltage i hele forløbet. Der skal tages beslutning inden 25. marts. Thomas
Beslutning: Kiki bevilges hele kursusforløbet, i alt kr. 6.000.
Formanden lader udarbejde en liste over medarbejdernes kursusdeltagelse for de seneste 1-2 år og fremadrettet.
b. Thomas vil søge rådet om kursusophold på Magdalen College, Oxford. Kurset foregår i uge 40 i år. Udgiften anslås til ca. kr. 5.000,- for opholdet. Rejseudgifter afholdes af sognepræsten. Biskoppen giver sognepræsten studiefri ligesom ved al anden kursusvirksomhed.
Beslutning: Kursusophold og udgiften på ca. kr. 5.000 er godkendt.

9. Evt.

10. Godkendelse af referatet

11. Næste MR-møde
27. marts 2014, kl. 17.00.
Afbud fra Erwind, Henning og Janne.