kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 1 januar 2014
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1

Referat til menighedsrådsmøde
Onsdag 22.januar 2014 kl.17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Afbud: Kirsten, Ib, Janne

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet, mødekalender, udlev. lommekalender, byggesag
Der er nu et byggeudvalg bestående af Kirsten Schou, Hanne Møller, graver Niels Rasmussen, Leif Sørensen
b. Fra sognepræsten
Møllehave d.16.2.14. koster 3000,-
Beslutningspunkter til næste møde: Bogen ”Længsel” til konfirmander
Markusevangeliet fremført, evt. renovering af kapellet til helårsbrug. Fra kontakt personen
Kiki Mølgård Groth er på kursus fredag d.24.1.14
På et møde d.14.1.2014 mellem kontaktperson Bent Sørensen, formand Hanne Møller og organist Kirsten Lockhart er der opnået enighed om, at arbejdet med korskolen ikke længere skal varetages af Kirsten Lockhart, hvorfor hendes timetal reduceres med 12 ugentlige timer fra 32 til 20.
c. Fra kirkeværgen
Kirkegården skal opmåles som synsudsat. Henning Møllebæk har bestilt firmaet Landinspektørcentret Herning.
Spiret på kirken er nu til reparation efter stormen. Der indhentes tilbud på bladforgyldning af fanen og kuglerne på spiret, nu hvor det hele er afmonteret.
Der er et forøget fravalg af fornyelsen af hjemfaldne gravsteder og kirkeværgen får det indtryk ved samtaler, at det skyldes den nye pris (5000,- for kistegravsted med to pladser for 20 år, hvor det før var gratis).


3. Godkendelse af ansættelsesbevis og regulativ for regnskabsfører Susanne Andersen. Bilag 1 + 2 v/Hanne
Beslutning
Godkendt

4. Præstesekretærens merarbejdstid v/Hanne
Beslutning
Sekretærens arbejdstid øges fra 10 til 13 timer med virkning fra 1.januar 2014, hvor af en af timerne går til hjælp til menighedsråd/formand

5. Sorggrupper og Skoletjenesten v/Erwin
Orientering.
Der arbejdes videre.

6. Fremadrettede planer i forhold til ansættelse af korleder v/Bent og Hanne
Beslutning
Der udarbejdes et udkast til stillingsopslag for en korskole-leder i en tidsbegrænset stilling på 2 år, 12 timer ugentligt.

7. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kontaktpersoner
b. Præstegårdsudvalget:
De synsudsatte arbejder blev drøftet
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Fastelavnsgudstjeneste d.2.3.14!
d. Kirke og musik udvalg
Koret fra Skt. Petersborg inviteres
e. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
10 års jubilanter får en erkendtlighed
8. Eventuelt
intet
9. Godkendelse af referatet.
Næste Menighedsrådsmøde er tirsdag d.4.marts