kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat Thurø MR 8. November 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 8

Dagsorden til menighedsrådsmøde
Torsdag 28.november 2013 kl.17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Afbud: Henning (sygdom)

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet
Der arbejdes videre med håndtering og vurdering af graverstillingens medhjælpertimer samt organistens kvote.
Der nedsættes et byggeudvalg til december i forhold til graverhusets renovering i 2014
b. Fra sognepræsten
Præsten er indkaldt til informationsmøde med skolens leder i forbindelse med skolens renovering, der pågår fra 2014 til 2015, hvor anden etape indbefatter strækket langs Kirkestræde og dermed adgangen til kirken.

3. Konstituering
Beslutning: Formand Hanne Møller og næstformand Erwin Hentzer fortsætter et år mere. Det gør kontaktperson Bent Sørensen og Thomas Aallmann ligeledes. Henning Møllebæk fortsætter som kirkeværge, og Kirsten Schou forbliver som kasserer - alle udvalgsformænd fortsætter på deres poster.

4. Præstesekretærens merarbejdstid v/Bent
Beslutning: I anderkendelse af det arbejde, Kiki Mølgaard Groth har ydet i forbindelse med opstarten af det nye civilregistreringssystem PERSON-SAG, har rådet besluttet at give et engangsvederlag. Der laves derudover en ansøgning til provstiet om, at de lovede midler på fast merarbejdstid på 3 timer pr. uge udløses pr. 01.01.2014. Den ene time skal tilgå menighedsrådet. Funktionerne aftales med formanden.

5. Hvilke visioner skal vi arbejde videre med v/Erwin og Hanne
Beslutning: Idéen om opstarten af Folkekirkens Skoletjeneste støttes af rådet, og Erwin fortsætter sit arbejde. Rådet afventer, hvor mange på Sydfyn, der deltager. Rådet understreger, at alle deltagende sogne bør have en repræsentant i bestyrelsen, i fald den realiseres.
Idéen om en sorggruppe videreudvikles og igangsættes af Linda og Erwin og evt. Hanne og tages op på et af de kommende møder.

6. Trækorset
Orientering og beslutning v/ Thomas og Bent:
Som udtryk for taknemmelighed over for de ofre, der er bragt af soldaterne i Afghanistan, vil menighedsrådet gerne markere deres forbindelse dertil ved at ophænge det kors, som var et åndeligt samlingspunkt for panserinfanteristerne ved fronten i Helmand på Hold 5 (feb.-aug., 2008), hvor præsten fungerede som feltpræst. Korset bliver hængt op på vest-muren af konfirmandstuens mødelokale. C.C. Jensen skænker beslagene.

7. Kvartalsrapport v/ Kirsten Schou
Beslutning: Godkendt.

8. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
A Kontaktpersoner
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Kirke og musik udvalg
e. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
9. Eventuelt
Intet
10. Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller