kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 7 oktober 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 7

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 22.oktober 2013 kl.17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Afbud: Ib Rasmussen, Henning Møllebæk (sygemeldt)
Tilstede : Linda Hørmann suppleant er indkaldt fremadrettet, Elsa Lund-Larsen, Janne Dyhr, Erwin Hentzer, Bent Sørensen, Kirsten Schou, Thomas Aallmann, Hanne Møller

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet, ansættelse af regnskabsfører Susanne Andersen, resume fra møde med provstiudvalget
b. Fra sognepræsten Orientering om kursus i Oxford
c. Fra kontaktpersonerne. MUS samtaler begyndt


3. Orientering om besøg fra Stiftet vedrørende organistens stilling og gravermedhjælp
Orientering og fortsat handleplan.
Sognepræst, kontaktperson, formand, organist og graver deltog i mødet med to fra stiftet, der kom forbi for at vejlede i opmåling af kirkegård og organiststilling. Opmålingen af organiststillingen blev lagt til grund for en drøftelse af organistens funktions- og opgavevaretagelse. Vejledningen vil blive drøftet med organisten på et møde med kontaktpersonen og formanden.
Vejledningen for graverstillingen blev først modtaget i dag. Den vil blive drøftet på et møde mellem kasserer og formand.

4. Hvilke visioner skal vi arbejde videre med
Beslutning - udsat

5. Debat oplæg vedrørende folkekirkens struktur
Dialog og beslutning
Et enigt menighedsråd støttede op om at sige: ”Nej til kirkeråd” inden høringsfristens udløb d.28.oktober. (Se bilag)

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Ventilation på præstegårdens første sal og loft: Hanne Møller og bygninngssagkyndige følger op på sagen og igangsættelse af arbejdet vil ske i nærmeste fremtid. Nedsættelse af bygge udvalg. Niels Henning Bystrup vil påbegynde renoveringen af graverbygningen i starten af 2014. Byggemøde skulle gerne afholdes inde årets udgang. Byggeudvalget vil bestå af kasserer og en fra kirke- og kirkegårdsudvalget samt graveren.
b. Præstegårdsudvalget: der er blevet malet indvendigt i konfirmandhusets lokaler, gulvene poleret, gardiner vasket og presset, og sokkelfliser er opsat på toiletterne.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Der er nytårskur d.10.januar 2014.
d. Kirke- og musikudvalg: Der er Sigurd Barrett-koncert med pigekorets medvirken lørdag d.26., kl.13.00 i Vor Frue Kirke og koncert i Thurø Kirke tirsdag d.29.10.2013.
e. Kontaktpersoner:


7. Kurser

8. Eventuelt

9. Godkendelse af referatet.


Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller