kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 6 september 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 6

Referat fra til menighedsrådsmøde
Torsdag 26. september 2013 kl. 17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Tilstede: Elsa Lund Larsen, Erwin Hentzer, Hanne Møller, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Janne Dyhr, Kiki Møllgård Groth.
Afbud: Thomas Aallmann (kursus), Henning Møllebæk
Stedfortræder: Martin Kolte

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt

2. Meddelelser og indstillinger.
a. Fra formandskabet: Lån via stiftet. Indeklima problematik i præstegård, fødselsdage i manuel kalender og digital kalender. Resume fra provstiudvalg
Provstiet har indstillet rådets låneanmodning til Stiftet til brug for kommende renovering i 2014.
Rapport fra Teknologisk Institut vedr. indeklima i præstegården. Provstiet tilslutter sig, vi ansøger 5 % midler til udbedring.
Orientering om fødselsdagskalender.
Provstiudvalget vil i en 2-årrig forsøgsperiode ansætte en personalekonsulent.
Provstiet inviterer den 16. okt. 2013 til møde i Bregninge præstegård. Alle er velkomne.
Landemode og Stiftsdag 28. september 2013 i Odense. Erwin deltager.
b. Fra kirkeværgen:
c. Fra kontaktpersonerne: Personale møde, Stiftsbesøg og gennemgang af kirkegården. Synsprotokollater.
Personalemøde 1. oktober 2013, kl. 10. Rådsmedlemmer er velkomne.
Bilag vedlagt.
d. Andre udvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalget
20 kirkestole er renoveret.


3. Revisionsprotokollat gennemgås i forhold til årsregnskab 2012(se bilag 1)
Beslutning
Godkendt. Fremsendes med formandens kommentarer til protokollat.


4. Kvartals rapport (se bilag 2)
Beslutning
Godkendt.


5. Budget 2014 (se bilag 3)
De endelige budgetrammer for 2014 er udmeldt
Godkendelse og beslutning
Gennemgået og godkendt.


6. Centrovice
Rådets revisionsfirma ønsker at afslutte samarbejdet. Regnskabsfører Susanne Andersen, der har ført vort regnskab, vil gerne påtage sig opgaven fortsat som selvstændig ansat.
Information og beslutning
Gennemgået.
Beslutning: Susanne Andersen ansættes pr. 1. oktober 2013 foreløbig for en et-årig periode. Der skal indhentes anbefaling og skrives kontrakt og funktionsbeskrivelsen for regnskabsfører revideres. Kirsten og Hanne varetager dette.


7. Visioner fremadrettet
Udover at det er en god ide at finde fælles fodslag og visioner i de bestyrelses arbejder man sidder i - er vort menighedsråd inviteret til provstiudvalgs møde sammen med andre MR i Bregninge præstegård 16. oktober, hvor man blandt andet ønsker at høre om rådenes visioner. Vi forbereder os på det og tænk gerne over det inden mødet.
Oplæg og dialog
Walk-and-talk.
Ideudveksling
• Sangaftner
• Kirkekor
• Syng dansk
• Poul Balslev og Jesper Vognsgaard
• Ind- og udgangsbøn (konfirmander, el. andre fra menigheden)
• Alternative gudstjenester / med alternativ liturgi
• Folkekirkens Skoletjeneste i Svendborg Provsti
• Cyber-kirke, online sjælesorg, Folkekirken på internettet
• Evt. projekt til Kristeligt Dagblads Initiativpris
• Fastholde og videreudvikle eksisterende gode tiltag
• Bruge kirken noget mere og til alternative ting

8. Opfølgning på debatmøde og debatter vedrørende folkekirkens fremtidige struktur. Den 30. oktober er der deadline for høringssvar vedrørende dette punkt. Vi nedsætter et udvalg der kan lave en skrivelse.
Beslutning
Nedsættelse af Ad hoc udvalg: Erwin, Thomas og evt. Martin Kolte - (back-up: Hanne)

9. Kurser
Thomas Aallmann og Kirsten Lockhart har søgt kursusmidler
Beslutning
Ansøgninger godkendes på den måde, at der er 7000,- kr tilbage på kursus kontoen, dette beløb deles ligeligt mellem de to ansøgere. Faktura på kurset skal sendes til Kirsten Schou.

10. Eventuelt

11. Godkendelse af referatet.

Næste møde den 22. oktober 2013