kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde MR 5 juni 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 5

Referat fra menighedsrådsmøde inklusive syns møde
Torsdag 27.juni 2013 kl.15.30 - ca.20.00
i konfirmandhuset

Dette MR møde indledtes med syns møde.
På synsmødet blev de respektive ønsker fra præstegårds udvalg og kirke- og kirkegårdsudvalg præsenteret og ført til protokols. Der mangler enkelte prissætninger, som indhentes inden september.
Efter syns mødet spiste vi smørrebrød

Afbud: Janne Dyhr (Lisbeth Madsen deltog som suppleant)

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet: Vikar, Revideret mødeoversigt udsendes, hjemmesiden er blevet opdateret og man kan nu lettere finde referater fra rådsmøderne.
Vikar for Mette Dolberg i perioden 1.10.13 - 31.12.13 er Lene Sjørup, Langeland.
b. Fra sognepræsten: Opfølgning på debat oplæg fra ministeriet. Der er debatmøde i Odense d.26.08.13
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonerne:
e. Fra øvrige


3. Hjertestarter (Bilag 1)
Beslutning: der indkøbes en automatlås til konfirmandhusets østre hoveddør, så der er adgang til hjertestarteren, der herefter placeres i handicaptoilettet. Pris 10.500 (+moms)

4. Renovering af konfirmand husets tag. Sagsfremstilling og bilag vedlagt(Bilag 2 og 2a)
Beslutning: sagen er godkendt og fremsendes som særskilt sag til provstiudvalget.

5. Fugt og indeklima problematik på 1. etage i præstegården
Der er konstateret skimmelsvamp på vægge i gangen på 1.salen. Thomas og Henning orienterer. Plan og forløb iværksættes
Beslutning: Dansk teknologisk Institut undersøger forholdene onsdag d.3.juli. (pris 15.000 til 20.000,-)


6. Fødselsdage / jubilæum mv.
Rådet har tidligere talt om procedure for MRs håndtering af mærkedage. Vi vender det på ny og beslutter procedure fremadrettet
Beslutning
Når MR-medlemmer og kirkens ansatte fylder rundt (over 70 hvert femte) eller har jubilæum, markeres det med en gave.

7. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
1) Graverbygning orientering om status
Prædikestolen bliver renoveret i juli måned af konservator Bent Jakobsen.
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Kirke og musik udvalg
e. Kontaktpersoner:
f. Andre udvalg:

8. Kurser
Beslutning

9. Eventuelt

10. Godkendelse af referatet.