kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde januar 2012
Referat af menighedsrådsmøde
torsdag 12. januar 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


Fraværende: Henning Møllebæk, Mette Dolberg, Edith Hansen

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. (Pkt. 4 rykker til pkt. 6)

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Bemærk, at der afholdes 28 møder om ”Folkekirkens Fremtid” den 1. marts kl. 19.-22. Fri entre, og der kræves ingen tilmelding. Nærmeste møde: Den frie Lærerskole i Ollerup.
Indledende budgetsamråd 26/3 kl. 19 på Hotel Svendborg.
Julehilsener fra provst og biskop ligger på it-skrivebordet.
Referat fra PU-mødet 14/2 kan ses samme sted.
Vore synsønsker for 2013 er godkendt ubeskåret. Formændene og kirkeværgen får kopier.
Beholdningseftersyn afholdt 13/12 2011 hos kassereren har ikke givet anledning til bemærknin-ger.
Multimedieskatten er ophævet med udgangen af 2011.
Den årlige henvendelse fra Nicolai-tjenesten er kommet. Formandskabet indstiller, at vi støt-
ter som hidtil.
Kursuskatalog fra Løgumkloster Højskole uddeles på mødet.
b. Fra sognepræsten:
Thomas Aallmann har fået bevilget 3 måneders studieorlov i 2012. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt af stiftet.
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
Kontaktpersonen gennemgik de generelle tilkendegivelser ved MUS-samtalerne.
e. Fra andre:
Væverske Grethe Sørensen og mand har tilsendt 5 fribilletter til udstillingen ”Spor af lys” i Run-detårn fra den 28. januar til den 27. marts.

3. Ansøgninger til provstiudvalget
Provstiudvalget afholder møde onsdagen efter vores møde (18/1), og vi skal fremsende vore evt. an-søgninger, så de er fremme tidsnok til at blive behandlet på dette møde.
Beslutning: Hvis midlerne er til det, vil vi ansøge om at få fremstillet en hvid messehagel.

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:
Gennemgået.
5. Kurser
Kirsten Lockhart søger et korlederkursusforløb i Roskilde.
Beslutning: Kirsten Lockhart bevilges kursus 6 fredage på kirkemusikskolen, Roskilde.
6. Betænkning nr. 1527 om ”Provstestillingen og provstiets funktion”
Der er høringsfrist ultimo januar, og formandskabet indstiller, at vi benytter os af retten til at indsen-de vores holdninger til fremtidens provstestillinger og provstiudvalgs kompetencer.
Beslutning: Formanden laver et udkast til høringssvar og rundsender det til kommentering.

7. Eventuelt
Intet.

8. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Hanne Ringgaard Møller / Knud Fruelund

Næste møde: Tirsdag 14. februar 2012.

Dagsordenspunkter:
- Regnskab for 4. kvartal af 2011.
- Menighedsrådsvalget 2012. Indlæg til næste nr. af Kirkebladet (MR-valget og Kirkefrokosten 13/5).