kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 4 maj 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 16. maj 2013 kl.17.00 - 20.00
i konfirmandhuset


Da rådsmødet i en prøveperiode kører med nye tidspunkter vil der midtvejs i mødet blive serveret en let anretning.

OBS: Der er fotografering ved kirken mellem 16.30 og 17.30 v/ Hans Erik

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet:
Mette Dolberg har studieorlov d.1.okt.-1.dec.

b. Fra sognepræsten: orientering om debatoplæg vedr. styringsstruktur for folkekirken.
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonerne:
e. Fra øvrige

3. Kvartalsrapport 1. kvartal (bilag 2)
Godkendes - Godkendt

4. Forslag til årsbudget 2014 (bilag 3)
Godkendes - Godkendt

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
1) Fletstole i kirken; orientering fra møde med møbelsnedker
Pris for ny flet til stolesæde: 1250,- pr. stol alt inkl. x 20 = 25.000. Det blev besluttet, at stolene renoveres. Udvalget kontakter provsten med henblik på fem procents midler. Alternativt foretages besparelser på andre konti for at dække udgiften.
2) Renovering af graverbygning, sagen genoptages
Der er 2 forslag i spil:
1) Man fastholder de eksisterende tegninger, med nogle ændringsforslag til toiletforholdene, gulvbelægning og udskiftning af fyr. Når bygningen er renoveret kan toiletterne i ”træhuset” fjernes.
2) Man undlader tilbygningen af handicap-toilettet, men ellers renoveres bygningen som anslået.
Det blev ved afstemning besluttet, at man undlader tilbygningen af handicaptoilettet, men ellers renoveres bygningen som anslået. 5 stemte for forslag 2. 1 stemte for forslag 1. 3 undlod at stemme.

b. Præstegårdsudvalget:
1) Stolene i konfirmandhuset er, ifølge overleveringen fra det tidligere Præstegårdsudvalg, blevet efterset i november 2012. Allerede nu er der en del stole, som bør efterses og ”rokkestole”, som skal have ”nye sko”. Bent Sørensen har påtaget sig opgaven, dog således at havemanden mod honorering bistår med arbejdet.
Til orientering iværksætter Præstegårdsudvalget ovenstående så hurtigt som muligt.
2) Konfirmandhuset - toiletter
Det tidligere Præstegårdsudvalg indhentede i maj 2012 tilbud på opsætning af sokkelfliser på de to toiletter i konfirmandhuset. Arbejdet blev dog ikke iværksat, vist nok fordi budgettet var brugt op.
For blandt andet at lette rengøringen, ønsker Præstegårdsudvalget arbejdet udført og gerne i løbet af sommeren 2013.
Det tidligere tilbud lød på 4.362,50 kr.
Præstegårdsudvalget indstiller, at arbejdet godkendes til iværksættelse indenfor en økonomisk ramme på 4.500 kr.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Kirke og musik udvalg: koncert tirsdag d.29. oktober
e. Kontaktpersoner: der tages kontakt til graveren vedr. hovedrengøring af kirken
f. Andre udvalg:

6. Kurser
Beslutning

7. Eventuelt

8. Godkendelse af referatet.