kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde april 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 3

Dagsorden til menighedsrådsmøde
Torsdag 18. april 2013 kl.17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Afbud: Bent, Elsa, Henning
Stedfortrædere; Linda Hørmann

Da rådsmødet i en prøveperiode kører med nye tidspunkter vil der midtvejs i mødet blive serveret en let anretning.

1. Godkendelse af dagsordenen.
-Godkendt


2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet:
-Skrivelse fra Biskop vedr. kirketælling har ført til, at Niels fører bog desangående.
-Syn er fastsat til 20.06.13. kl.15.30
-Provstilørdag d.25.05.13, kl.09.30-15.00. Tilmelding hos formanden. Sidste frist d. 08.05.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonerne:
e. Fra øvrige

3. Resume og godkendelse af vedtægter/love for forretningsorden, præstegårdsudvalg, kontaktperson og kirke- og kirkegårdsudvalg. På sidste MR møde gennemgik vi ovenstående vedtægter, udvalgene har justeret og tilrettet og de fremlægges nu for endelig godkendelse (læs tidligere udsendte bilag)
Beslutning: Godkendt. Vedtægter vil fremover forefindes på kontoret i konf.st.

4. Vedtægter vedrørende kasserer, regnskabsfører og kirkeværge
Orientering

5. Årsregnskab 2012
Årsregnskabet for 2012 (bilag vedhæftet) v/Kirsten
Godkendelse: Godkendt.

6. Særlige arbejdsbestemmelser på nøgledage
Beslutning: Rådet forventer, at det faste personale er opmærksom på ikke at planlægge ferie- og fridage på særlige mærkedage i kirkeåret (Juleaften, Juledag, påskeugen, pinsedag, Kristi Himmelfart og konfirmationsdage).


7. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Der er indkommet et ønske til udvalget; nye stole eller ombetræk af stole i kirken. Ib kontakter Vagn Sorknæs for råd.
b. Præstegårdsudvalget: Ønske; indkøb af the-krus/kander til konfirmandstuen. Janne indkøber The-krus og glaskander.
c. Aktivitets- og kommunikations-udvalget.
d. Kirke- og musikudvalg.
e. Kontaktpersoner: Orientering om igangværende opdatering af arbejdspladsvurdering. APV-møde afholdt. Handlingsplaner udfærdiget.
f. Andre udvalg:

8. Kurser
Niels fik på sidste MR møde godkendt et 2-dages kursus ”Håndtering af psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken” - pris 2100,- kr. grundet at kurset med samme titel den 18-19. april var overtegnet. Der er i mellemtiden blevet plads og Niels deltager i mødet nu 18.19. april. Han spørger, om det er muligt at søge dækning til begge kurser.
Beslutning: Rådet kan ikke bevilge begge kurser i år.

Der afholdes 25.05.13 årsmøde i folkekirkens ungdomskor - Kirsten L. ønsker at deltage. Der skal bestilles vikar, såfremt der er kirkelige handlinger den pågældende dag.
Beslutning: godkendes.

9. Eventuelt

10. Godkendelse af referatet.


Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller