kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde februar 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 2


Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 26. februar 2013 kl.19.00 i konfirmandhuset


Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet:
Gennemgået.
b. Fra sognepræsten:
Der var enighed om, at sognepræsten købte en bærbar computer.
c. Fra kirkeværgen:
Udbedringen vedr. DR og deres påkørsel af lågen ved kirkegårdens søndre indgang er afsluttet. Vi afventer forsikringsselskabets godkendelse.
Slægtninge til digter Valdemar Rørdam ønsker hans gravsted istandsat. Der er fra familiens side etableret en pulje på kr. 12.000,- til arbejdet.
d. Fra kontaktpersonerne:
Provsten udbeder sig begrundelse for den i efteråret 2012 fremsendte ansøgning om at hæve præstesekretær Kiki Møllgårds ugentlige timer fra 10 til 12 og indskærper, at den skal have afsæt i øget DNK-arbejde.
e. Fra øvrige:
Ingen.

3. Orientering fra kurser + orientering af forretningsorden for menighedsråd
Janne, Bent, Erwin, Hanne har deltaget i kursus for nye menighedsråds medlemmer.
Gennemgået.

4. Resumé og godkendelse af vedtægter/love for præstegårdsudvalg, kontaktperson og kirkeudvalg/kirke- og kirkegårdsudvalg. Præstegårdsudvalget resumerer vedtægter og eventuelle forslag til ændringer for præstegård. Kontaktpersoner resumerer vedtægter og eventuelle forslag til ændringer for kontaktperson, vedtægter og eventuelle ændringer for kirke- og kirkegårdsudvalg gennemgås af kirke-og kirkegårdsudvalg. Alle bedes læse disse vedtægter.
Orientering, kommentarer og beslutning. Vedtægter blev gennemgået. Ved næste møde godkendes de tre gennemgåede vedtægter i endelig form.
5. Budget 2013
Kirsten vil gennemgå budgettet for 2013.
Blev gennemgået. De enkelte udvalg vil fremover modtage en månedlig oversigt over forbrug.

Indlagt pause - i pausen gennemgås adgang til IT-skrivebordet / den digitale arbejdsplads og en kort oversigt over muligheder på ”skrivebordet” (ca.10 min.)


6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Status vedr. renovering af graverhuset/handicaptoilet.
Sagen udsættes til oktobermødet.
b. Præstegårdsudvalget:
Konservator Bent Jakobsen igangsætter renoveringen af prædikestolen i juni måned med afslutning i juli.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Kirke og musik udvalg
e. Kontaktpersoner: Orientering om igangværende opdatering af
arbejdspladsvurdering.
Der planlægges APV med et møde den 4. april.
f. Andre udvalg:

7. Ændret løn til medarbejder v/Bent og Thomas
Kirkegårdsassistentens løn forhøjes med kr. 10 til kr. 60/time Simon M. Kyane.
Vedtaget.

8. Vikarløn for kirkelige tjenester
Orientering og beslutning. Organistvikaren i ferieperioder honoreres med et weekendhonorar og et rådighedsvederlag for øvrige dage. Træder i kraft den 1.08.2013.

9. Karin MichaŽlis’ gravsted
Orientering v/Henning. Beslutning: Karin MichaŽlis’ gravsted og Valdemar og Margrethe Rørdams blev besluttet bevaringsværdige. Vedligeholdelsesforpligtelsen påtager rådet sig.

10. Gaver til personale og MR - medlemmer
Kort oplæg v/Elsa og Hanne med udgangspunkt i punkt under evt. på sidste møde.
Beslutning: Udsættes til næste møde.

11. MR-møder fremadrettet
Der har været henvendelser vedrørende tidspunkt vi afholder møder og vedrørende forplejningen.
Beslutning: Fremover vil MR i en prøveperiode mødes kl. 17.00-20.00.

12. Kurser
To dages kursus ’’ Håndtering af psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken’’- pris kr. 2.100,- den 18-19. april i Vejle.
Beslutning: Graver bevilges kursus i arbejdsmiljø som erstatning for tidligere bevilgede kursus i psykisk arbejdsmiljø. Pris kr. 2.900,-.

13. Eventuelt
Intet.

14. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller