kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde januar 2013
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1


Referat af menighedsrådsmøde
onsdag 23. januar 2013 kl. 19.00 i konfirmandhusetAfbud: Ib Rasmussen

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Mapper, mødeoversigt, vedtægter
b. Fra sognepræsten:
a. + b. gennemgået.
c. Fra kirkeværgen:
Henning, Elsa, Hanne, Thomas og graveren vil gå en tur på kirkegården inden mødet i marts mhp. vurdering af bevaringsværdige gravsteder.
d. Fra kontaktpersonen: Organisten, arbejdsskadeanmeldelse
Sagen er afsluttet og henhører til Fredens Sogn.
e. Fra andre:

3. Mål og målsætning i rådet de næste 2 år. Kort oplæg og orientering fra Erwin og Hanne. Punktet vil blive sat på dagsordenen på næste møde
Orientering: Blev gennemgået.

4. Simon lønstigning?
Orientering fra Kirsten
Beslutning: Kontaktpersonen kontakter graveren for nærmere afklaring.

5. Fotografering
Beslutning: Formanden kontakter fotografen.

6. Koncert og musiske arrangementer /udvalg
Beslutning: Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Elsa, Kirsten og Thomas; til inspiration og idéudvikling.
7. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Status vedr. renovering af graverhuset/handicaptoilet.
Udskydes til næste møde, da udvalgsformanden har forfald.
b. Præstegårdsudvalget: Status vedr. den praktiske medhjælp i konfirmandhuset.
Belinda fortsætter som den praktiske medhjælp.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Evaluering af nytårskur.
Nytårskuren var en stor succes.
d. Andre udvalg: Evt. nyt fra Bent Jacobsen, altertavle og prædikestol.
Konservator Bent Jacobsen påbegynder restaureringen af prædikestolen i indeværende år.

8. Kurser. Kirsten Lochart har anmodet om et lille kursus i korsang. Øvrige kurser for personale og MR-medlemmer orientering, dialog og kursusbudget.
Beslutning: Organisten fik bevilget sit kursus, da der endnu er luft i årets budget. Bent og Thomas har også fået bevilget et kursus om kontaktpersonens opgaver. Graveren bevilges et kursus i psykisk arbejdsmiljø. Den 30. januar 2013 deltager Janne, Bent og Erwin i et grundkursus for nye menig-hedsrådsmedlemmer i Fredens.

9. Eventuelt
Erwin gør opmærksom på en debataften i Odense på Folkeuniversitet om ”Den al- eller afmægtige Gud” den 14. marts 2013 kl. 19.00-21.30.

10. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.


Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller
- Dato for næste møde er 26 februar 2013