kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde oktober 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 33


Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00
i konfirmandhuset0. Arkitekt Mads Bjørn Hansen orienterede om skitseforslag til ny graverbygning.

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Takkekort fra Jytte Reinholdt.
Skrivelse fra ”Børn og unge i sorg på Fyn.”
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:
Alle ovenstående punkter blev gennemgået.

3. Renovering af graverhuset/handicaptoilet
Drøftelse af projektet forud for et møde med provstiudvalget.
Beslutning: Mulige datoer for møde med provstiudvalget:
Onsdag d. 31.10. fra kl. 12-16, torsdag d. 1.11. om formiddagen, tirsdag d. 6.11. efter kl. 12.00.

4. Budget 2013
Endelig beslutning inden indsendelsen af budgettet til provstiudvalget.
Beslutning: Budget 2013 blev forelagt og godkendt.

5. Drøftelse af sekretærtimetallet
Beslutning: Kontaktpersonen bemyndiges til at drøfte timetallet med præstesekretæren og melde til-bage til rådet.

6. Overleveringen til det nye MR
Drøftelse af vedhæftede ”overdragelsespapir”.
Beslutning: Formanden færdiggør ”Overdragelsespapiret” med de seneste forslag og sender til samtlige nye og gamle MR-medlemmer.

7. Provstiets hjemmeside
Drøftelse af, hvad vi ønsker, der skal stå om Thurø Sogn på provstiets hjemmeside.
Beslutning: Der henvises til Thurø Kirkes hjemmeside.

8. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Orientering om løsningen af kapacitetsproblematikken vedr. Fællesplænen. Kirkeværgen orienterede.
Orientering v. Hanne Møller om status vedr. altertavlen.
Der arbejdes videre med altertavlerenoveringen.
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:
Øvrige punkter blev gennemgået.

9. Kurser
Beslutning: Graverne tager på granpyntningskursus mandag d. 19.10.

10. Eventuelt
Syng/Spil Dansk Dag koncert torsdag d. 25.10. kl. 17.00 i Thurø Kirke.

11. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Rådets sidste, korte møde onsdag d. 21. november.

Dagsordenspunkter: Kun det allersidste og absolut nødvendige, så det er klar til det nye råd.