kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 19. januar 2023
Referat af Menighedsrådsmøde
Torsdag den 19. januar 2023, kl. 17.00 - 19.00

Deltagere: Jens S. Madsen, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Bent Treldal, Janne Dyhr, Thomas Aallmann, Ingrid Eysturdal (stedfortræder)
Liza Schlotfeldt (medarbejder)
Afbud: Mads Skadberg, Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller
Referent: Janne Dyhr

O=Orienteringspunkt B=Beslutningspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. (O) Meddelelser fra formand & sognepræst
a. Formand
b. Sognepræst
• Sekretærfunktionen fortsættes foreløbig af Janne, og på sigt overtages den måske af nyansatte kordegn
• Ny hjemmeside. Liza og Thomas besøger hjemmesidefirma i januar mhp. færdiggørelse af sitet. Siden lanceres den 1. februar.
• Status vedr. projekt krybbespil. Skitser modtaget fra billedskærer, og det ser meget lovende ud. Kirsten er i dialog med advokat ang. udbetaling af arv, som er øremærket krybbespillet.

3. (O) Orientering vedr. transportvogn v/Jens
Elektronisk transportvogn indkøbt nov. 2019 og har siden da haft 4 alvorlige uheld, nedbrud pga. fejl. Reparation er vurderet for dyrt, og garantien for længst udløbet. Provstiet er spurgt om, hvorledes vi kan finansiere en udskiftning af transportvognen, evt. vha. 5% midler. Møde med leverandør og ny fabrikant afholdt den 12. januar i år.
Jens undersøger, hvorvidt købet skal i udbud.

4. (O) Velkommen til suppleant Ingrid
Velkommen.
Ingrid er nu blevet 2. stedfortræder i MR pga. Lizas ansættelse som kordegn.

5. (O) Velkommen til kordegn
Velkommen til Liza, og tillykke med stillingen som kordegn/sekretær og medhjælper, som Liza tiltrådte 3. januar.
6. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars (afbud)
• Fornyelse af gravsteder. Frist for tilbagemelding udløber i morgen, og der sendes erindringsskrivelse til de, der endnu ikke har svaret på henvendelsen.
• Opfølgning på graver-teamets spørgsmål vedr. bedemændenes benyttelse af kapel og præcisering af åbningstiden og på virkning af gravernes rådighedstid. Forslag gennemgået. Sættes på som punkt til kommende møde.
b. Kontaktperson v. Linda
• Ifm. med børnekorenes deltagelse i børnekordag i Tivoli, den 15. april dækker MR transportudgifterne. Liza deltager sammen med Vibeke på dagen.
• Der udestår afholdelse af MUS-samtale med Vibeke og Maja.
• Liza skal på personregistreringskursus fra mandag den 23. januar. MR dækker ud over undervisningsafgiften forplejning ifm. kurset. Jonna har været en god hjælp for Liza i opstartsfasen.

c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
• MR’s Nytårskur 20. januar 2023 (19 tilmeldt)
• Pensionisttræf (status) - ved sidste møde deltog 42. Næste møde 23. marts.
• Fastelavn (19. februar)

d. Præstegårdsudvalg v. Mads (afbud)
• Generel oprydning i konfirmandhus i samarbejde med Liza.
• Udskiftning af dør i bryggers - i gang.
• Loftsvindue gået itu i stormen i præstegården.
• Konfirmandundervisning. Forældrehenvendelse vedr. dækning af transport fra sognekirkerne til skolerne med særlige linjer og specialskoler. Drøftet. Beslutning afventer. Jens svarer på henvendelsen.

7. Eventuelt
a. Næste møde: tirsdag, den 21. februar, kl. 17.00
b. Liza har behov for en rengøringsvogn og passende udstyr. Indkøb godkendt. Liza og Jens følger op på det. Der aftales fremover fælles indkøb af rengøringsmidler til konfirmandhus og graverbygning.
c. Temadag for MR lørdag den 25. februar med tilmeldingsfrist den 17. feb. Interesserede kan tilmelde sig til Liza inden fristen.
d. Kirsten: Elektronisk betaling virker godt.
e. Forslag til kommende punkter på MR-møde v/Janne:
• Udarbejdelse af årshjul for Thurø MR. Liza og MR arbejder på det.