kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 15. november 2022
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 19-21 i Konfirmandhuset
Deltagere: Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Janne Dyhr, Jens S. Madsen,
Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Mads Skadberg, Liza
Schlotfeldt (deltager ikke i afstemning), Thomas Aallmann
Afbud: -
Referent: Janne Dyhr
O = Orienteringspunkt
B = Beslutningspunkt
1. (O) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand & Sognepræst
Formand: NB! Der udsendes p.t. spam-mail med afsender ”Jens Madsen”.
Sognepræst: Jonna har fungeret 1 år for Thurø Kirke den 1. dec. og modtager i
den anledning en blomst (Jens).
Graver udbeder sig MR’s holdning til belysning af kirken i disse
sparetider.
3. (B) Konstituering af MR 2022-2023 - valg af:
a. Formand: Jens S. Madsen, enstemmigt valgt (afgivne stemmer:8)
b. Næstformand: Lars Kolmos, enstemmigt valgt (afgivne stemmer:8)
c. Kasserer: Kirsten Schou, enstemmigt valgt (afgivne stemmer:8)
d. Kirkeværge, Bent Treldal, enstemmigt valgt (afgivne stemmer:8)
e. Kontaktperson: Linda Hørmann, enstemmigt valgt (afgivne stemmer:8)
f. Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Jens S. Madsen, enstemmigt
valgt (afgivne stemmer:8)
g. Formand for præstegårdsudvalg: Mads Skadberg, enstemmigt valgt
(afgivne stemmer:8)
h. Underskriftsberettigede: Kirsten Schou og Jens S. Madsen, enstemmigt
valgt (afgivne stemmer:8)
Som attestationsmodtagere af elektroniske bilag er derudover valgt: kordegn,
graver, kasserer og udvalgsformænd
4. (O) Bispevalg v. Kirsten & Jens
Tiltrædelse af ny biskop den 1. april
a. Der holdes valgmøde: 29. nov., kl. 19, i Svendborg, Idrætshallen,
Ryttervej 70 (arrangeret af Fyns Menighedsrådsforening)
b. Afstemning foregår elektronisk. Stemmeberettigede får besked via e-boks
Side 2 af 3
5. (B) Kvartalsrapport 3. kvartal 2022 jf. bilag
a. Gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger:
P.t. underskud på kr. 87.000, som bl.a. skyldes øgede forbrugsudgifter og
ekstraordinære ikke-budgetterede udgifter til fotograf vedr. ny hjemmeside
på kr. 25.000
b. Spar Thurø har via deres fond har doneret kr. 25.000 til bl.a. kirkens
juleaktiviteter for børn og pensionister. MR takker for det generøse tiltag.
6. (B) ”Åbningstid” for kapellet - v. Jens og Linda jf. bilag
a. Møde mellem Jens, Bent og Thomas den 6. dec. Kl. 16.15 i
Konfirmandhuset mhp. udarbejdelse af retningslinjer.
7. (B) Ansøgning fra Blomstercafeen v Bent Friis Nielsen (ligger også på itskrivebordet)
a. Beslutning: Kr.6.000 doneres til formålet.
8. (B) Mulighed for julehjælp til sognebørn v. Jens
Kirken har modtaget en donation fra et taknemmeligt sognemedlem på kr.
10.000, som foreslås anvendt til julehjælp til trængende.
a. Beslutning: Godkendt
9. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. Henvendelse fra gravere vedr. retningslinjer for kapel mv. jf. bilag
b. Kontaktperson v. Linda
i. Årlige, obligatoriske personalemøde afholdt den 14.10.2022.
ii. Gravere efterspørger status for sikring af gravsten.
iii. Gravere oplever visse maskiner usikre. Mads og Jens følger op på
det
iv. Info om kontaktoplysninger til kirkens håndværkere efterspørges -
punktet er lukket efter drøftelse med Mads
v. MUS afholdt med gravere
vi. Resterende MUS-samtaler afholdes den 30.11.2022, 9-10.
vii. Kordegn/medhjælper-stilling: Der er modtaget 15 ansøgninger.
Samtaler afholdes den 17. november.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
i. Invitation til Nytårskur for MR og medarbejdere med ledsagere
afholdes fredag den 20. januar 2023.
ii. Familiegudstjeneste 4. december kl. 14 med efterfølgende
arrangement
iii. Sangaften 23. nov. Banner hentes af Jens hos Kirsten og
ophænges.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i. Bryggersdør i præstegård bliver udskiftes
ii. Forslag om at undersøge muligheden for at forbedre akustik i
konfirmandhuset (Janne). Der arbejdes videre med en generel
gennemgang af Konfirmandhuset indvendigt, hvorunder dette
undersøges. Beslutning træffes, inden der lægges budget for
2024.
Side 3 af 3
10. Eventuelt
Mødekalender 2023:
• Torsdag den 19.01.2023, kl. 17-19
• Tirsdag den 21.02.2023, kl. 17-19
• Tirsdag den 14.03.2023, kl. 17-19
• Torsdag den 20.04.2023, kl. 17-19
• Tirsdag den 23.05.2023, kl. 17-19
• Torsdag den 22.06.2023, kl. 17-19. Mødeplan for sidste halvår aftales på
dette møde