kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 11. oktober 2022
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere: Janne Dyhr, Jens S. Madsen, Kirsten Schou, Lars Kolmos (deltog i pkt. 1-5 inkl.),
Linda Hørmann, Mads Skadberg, Liza Schlotfeldt, Martin Kolte
Afbud: Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Thomas Aallmann
Referent: Janne Dyhr
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand & Sognepræst
a. Formand:
i.Bispevalg: Ved møde i Skårup Kirke med bispekandidat, Anders Kjærsig, deltog 4
fra Thurø MR.
ii. Krybbespil: Jens og Thomas har været i kontakt med en tjekkisk billedskærer
og hendes mand, som kan fremstille træfigurer (lakerede). Afventer forslag
og tilbud.
iii. Datoer for kommende MR-møder - udskydes til næste møde pga. mange
afbud.
iv. Konstituering på kommende møde.
3. (B) Endelig godkendelse af budget 2023 jf. bilag, v. SusanneAndersen
Revideret budget gennemgået af Susanne Andersen. Godkendt.
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2023, ,. Endelig budget
afleveret d. 05-10-2022 08:52
4. (B) Godkendelse af revisionsprotokollat til regnskab 2021 jf. bilag, v. SusanneAndersen
Revisionsprotokollat til regnskab 2021 gennemgået og taget til efterretning med
følgende bemærkninger:
• Vedr. pkt. 8: MR har noteret sig bemærkningerne og besluttet, at gældende
praksis med kun ét pengeinstitut fastholdes.
• Vedr. pkt. 9: MR bemærkede, at funktionsadskillelse sikres ved, at regnskabsfører har kontokig og derved kontrollerer kasserers dispositioner.
• Vedr. pkt. 12: MR bemærkede, at enefuldmagt til bankkonto kontrolleres ved, at
rådet både har en kasserer, som anviser/betaler, og en regnskabsfører der
kontrollerer betalingerne, når hun bogfører.
5. (O) Orientering om ny procedure med at godkende fakturaer og elektroniske bilag
fra 01.01.2023, v. SusanneAndersen
• Fremover vil der ikke være fysiske fakturabilag, kun elektroniske. Der udarbejdes retningslinjer for, hvem der i MR har attestationsret. Systemet
sender besked til attestanter, når der er bilag til godkendelse. Når disse er
godkendt, kommer fakturaer til betaling ved kasserer. Procedurer herfor
skal være klar inde årets udgang og derfor godkendes på næste møde.
6. (B) Lukket punkt v. Jens
Drøftet og godkendt.
7. (B) Stillingsopslag vedr. kordegnestilling v.Jens
Gennemgået og vedtaget.
8. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. Henvendelse fra gravere vedr. retningslinjer for kapel mv. jf.bilag
Lars og Jens følger op på henvendelsen med Niels ang. nøgleboks.
b. Kontaktperson v. Linda
i. Kordegn: Birgitte Møller varetager vikardækningen, og Jonna Kristensen
vikarierer som kirkebogsfører, indtil ny kordegn tiltræder.
ii. Årlige obligatoriske personalemøde inkl. drøftelse af APV afholdes den 14.
oktober. Yderligere fastlægges datoer for MUS-samtaler.
iii. Ønske om at referat gennemgås på MR-mødet, inden det udsendes.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
i. Årlige studietur gennemført med succes. 17 deltog.
ii. Præstegårdens Pensionsistklub er startet - ca. 30 deltog ved det første møde.
iii. Deltagelse i Temadag for menighedsråd i 2023 mhp. faglig inspiration og for
at styrke fællesskabet ud over det, den årlige studietur gør. Janne/MR følger
op, når opslag om næste Tema dag opslås.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i. Mads har møde med murer for udførelse af aftalte vedligehold (vejrafhængig)
ii. Ny havestue: Arkitekt skal mødes med Jens og Mads på endnu ikke fastlagt
dato.
iii. Dør ved toiletter i konfirmandhus - låsen er i uorden. Mads undersøger,
hvordan det kan udbedres.
9. Eventuelt
a. Næste MR-møde, med konstituering:
Tirsdag den 15. november 2022, kl. 19-21
OBS! Afbud fra Mads.
b. Det er tid til at bestille årets kalender og minihåndbog for 2023.
Kirsten følger op på, hvem der ønsker den og bestiller kalenderne