kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 11.oktober 2022
Dagsorden
tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza, Thomas
Afbud:
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand & Sognepræst
3. (B) Endelig godkendelse af budget 2023 jf. bilag.
4. (B) Godkendelse af revisionsprotokollat til regnskab 2021 jf. bilag.
5. (O) Orientering om ny procedure med at godkende fakturaer og elektroniske
bilag fra 01.01.2023. - (disse tre punkter med Susanne Andersen)
6. (B) Lukket punkt v. Jens
7. (B) Stillingsopslag Kordegn stilling v. Jens
8. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. Henvendelse fra gravere vedr. retningslinjer for kapel mv. jf. bilag
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
9. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos