kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 21. september 2022
Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 21. september 2022 kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere:
Jens Madsen, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller,
Mads Skadberg, Janne Dyhr, Liza Schlotfeldt, Thomas Aallmann
Afbud: Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller
Referent: Janne Dyhr
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra formand & sognepræst
a. Formand:
i. Orientering om Budgetsamrådet den 24. aug., hvor dagsordenpunkterne
bl.a. var udmelding af foreløbige budgettal og arbejdet med grøn
omstilling i provstiet.
ii. Næste MR-møde flyttes fra den 4. oktober til den 11. oktober. På dette
møde gennemgår regnskabsfører Susanne Andersen det endelige budget.
b. Sognepræst:
i. Der er oprettet en falsk e-mail i Thomas’ navn. Så pas på, hvis der
kommer mistænkelige mails fra sognepræsten, de er højst sandsynligt
falske.
ii. Biskop Tine Lindhardt går af ved årets udgang - der er frist for opstilling
frem til 15. november. Den nye biskop tiltræder 1. april 2023.
iii. Den 5. oktober, kl. 19 er der møde med kandidat til biskopembedet,
pastor Anders Kjærsig, Skårup Kirke fra Svendborg Provsti.
Tilmelding til mødet senest til Provstiet 3. oktober.
3. (O/B) Resultat af syn af kirke, kirkegård samt øvrige bygninger i tilknytning
hertil v. Jens
Jævnfør nedenfor nævnte kommentarer skal der i år ikke sættes noget på syn,
da de nævnte punkter dækkes af driftsmidlerne. Kirsten udfylder og indsender
synsprotokollen inden fristen den 1. oktober.
a. Bilag fra syn 2021 og 2022 uddelt og gennemgået.
b. Der skal oprettes særskilt Byggesag vedr. kirkens tårn med bistand fra bl.a.
konsulent fra bl.a. Nationalmusset.
c. Maskiner til park og anlæg:
Graverne har udtrykt ønske om en maskinopsparing til brug for udvidet
vedligeholdelse og udskiftning af maskiner, hvilket MR støtter.
MR har ifm. budgetlægningen ansøgt om at anvende frie midler til
udskiftning og vedligeholdelse af maskineri, herunder mulighed for at
erstatte eksisterende maskiner til eldrevne maskiner. P.t. er der ikke fundet
eldrevne maskiner, der er egnede til kirkegården.
4. Anvendelse af midler - Boet efter Niels Otto Nielsen v. Kirsten, jf. bilag
a. Fra boets advokat har få oplyst, at kirken skal arve ca. kr. 257.000 efter evt.
boafgift. MR skal i den forbindelse formelt erklære, hvad arven anvendes til.
Et forslag om at opsætte en fast udendørs belyst krybbescene, som opstilles
ved kirken i adventen og frem til Hellig-3-Konger. Opstillingen forsynes med
et lille skilt, hvor af giverens navn fremgår. Forslaget blev godkendt.
Thomas vil undersøge, hvilke muligheder der er for enten at købe eller få
tilvirket figurer og mv. til formålet.
5. (B) Lukket pkt. - forhandling v. Linda
a. Drøftet.
6. (B) Ansættelse af ny kordegn/sekretær v. Linda
a. Vikardækning frem til ansættelse af ny kordegn/sekretær skal midlertidigt
foregå ved fælles hjælp af de ansatte, indtil anden løsning findes. Linda
orienterer personalet.
Kordegneopgaver varetages indtil videre af kordegn Jonna Kristensen fra
Fredens Kirke.
Drøftelse af forskellige muligheder for en evt. ny struktur med mulighed for
opnormering af den fremtidige stilling som kordegn/præstesekretær.
Et udvalg bestående af kontaktperson, formand og Kirsten udarbejder
forslag til stillingsopslag.
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
Udvalget ved Bent samt Mads/Jens skal vil gå en rundgang for at
identificere kritiske steder med rødder mv., hvor der udvises
opmærksomhed for at skåne maskinerne på kirkegården.
b. Kontaktperson v. Linda
I oktober afholdes årlige lovpligtige personalemøde.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
Studietur 1. oktober.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i (O) Ønske vedr. præstegårdshave samt engområde v. Mads & Thomas
Arbejder er godt i gang og pågår med hhv. skovmand, og gartner.
ii Der arbejdes fortsat på at udarbejde en generel plan for vedligeholdelse
af engstykket, så det bliver ordnet og bl.a. får fjernet og stynet
selvsåede træer og buske.
a. Eventuelt
a. OBS! Næste møde: tirsdag den 11. oktober 2022, kl. 17.00-19.00 med
deltagelse af regnskabsfører og efterfølgende spisning. (MR-mødet den
4. oktober er aflyst).
b. Studietur lørdag den 1. oktober 2022, program er udsendt til alle.
Der er p.t. 15 tilmeldte.
c. Bilag vedr. syn (punkt 3) er vedhæftet referatet
d. Sekretær medbringer referater til underskrift til hvert møde