kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde november 2012
Dagsorden til menighedsrådsmøde MR 34
onsdag den 21. november 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


Fraværende: Henning Møllebæk

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Hilsen fra tidl. biskop Kresten Drejergaard
Husk at aflevere nøgler mv. til Kiki
Provstiudvalget undlod på sit møde at behandle vores ansøgning om 5%’s midler til nyt na-turgasfyr i konfirmandhuset. Fyret er synsudsat til 2014. Kirkekassen lægger ud til udskiftning nu og får pengene igen i 2014.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
Sammenskrivningen af årets MUS-samtaler blev gennemgået og bliver overgivet af kontaktper-sonen til den ny kontaktperson.
e. Fra andre:

3. Kvartalsrapport 3. kvartal
Kassereren vil gennemgå den tilsendte rapport.
Beslutning: Kvartalsrapporten 3. kvartal blev forelagt og godkendt.

4. Endelig beslutning vedr. ansøgning til PUV om forhøjelse af sekretærens ugentlige timetal
Kontaktpersonen forelægger sagen.
Beslutning: Menighedsrådet indstiller til Provstiudvalget, at præstesekretærens ugentlige timetal forhøjes med 2 ugentlige timer.

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Status vedr. renovering af graverhuset/handicaptoilet.
Det nye menighedsråd laver i samarbejde med arkitekten og den afgående formand for kirke- og kirkegårdsudvalget en detailprojektering. Denne videresendes til de bevilgende myndigheder med en ansøgning om at påbegynde byggeriet i foråret 2013.
b. Præstegårdsudvalget: Status vedr. den praktiske medhjælp i Konfirmandhuset.
Belinda Uhrenholdt har sagt sin stilling op, men fortsætter, til en ny er ansat.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Evaluering af studieturen.
Ros til udvalget for en god og indholdsrig tur.
d. Andre udvalg: Messehageludvalget orienterer om status vedr. den hvide messehagel.
Udvalget har holdt møde med Grethe Sørensen.

6. Kurser
Beslutning: -
7. Eventuelt
Evaluering af MR-perioden 2008-12.

8. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.


Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund