kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 23. august 2022
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens Sønderby Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten Schou,
Bent Treldal, Janne Dyhr, Liza Schlotfeldt, Thomas Aallmann

Afbud: Hanne Ringgaard Møller, Mads Skadberg

Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra formand & sognepræst
Formand:
• Budgetsamråd den 24. aug. (Linda, Kirsten og Jens deltager)
Sognepræst:
• Takker for deltagelse ved bogreception ifm. udgivelse af C.S. Lewis bogens
udgivelse. Der afholdes 3 studiedage om bogen, 1.gang bliver den 29. november
kl. 16.30-18.00.
3. (O) Kvartalsrapport 2. kvartal 2022 v/Kirsten jf. bilag
Gennemgået og godkendt
4. (B) Korrigeret budget 2023 v/Kirsten jf. bilag
Godkendt:
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2023, , Bidrag budget
afleveret d. 27-07-2022 14:16
5. (B) Køb af ny hjertestarter v/Kirsten jf. bilag
Følger op på mailkorrespondancen og får undersøgt, hvorvidt der er garanti på den
gamle hjertestarter. Hvis det ikke er tilfældet, skal der indkøbes en ny. MR låner en
hjertestarter frem til evt. opgradering eller udskiftning.
6. (O) Opgørelse af arv (Boopgørelse) v/Kirsten jf. bilag
Thurø Kirke arver 5 %, hvilket efter bo-omkostninger udgør kr. 257.526,87.
Taget til efterretning. Anvendelse iht. kodicil drøftes senere.
7. (O) Status vedr. ny hjemmeside v/Lars & Thomas
Lars og Thomas har haft 2 møder med et firma i Svendborg.
Eksempel på udseende og opbygning og menuer fremvist og godkendt. Flot arbejde!
Fotograferingsomkostninger på kr. 23.000 blev godkendt.
8. Planlægning til syn af kirke, kirkegård, konfirmandstue og præstebolig
Protokoller skal indsendes senest 1. oktober.
Syn med bygningssagkyndig John Erik Jessen er fastsat til onsdag den 21. september
kl. 16.
a. Status vedr. anlægsskema 2022 jf. bilag
Der er kr. 171.772 i videreførte midler til 2023, som planlægges anvendt til graverbygning, katafalk på havestueprojekt.
9. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/Bent og Lars
i. (B) Forslag til indkøb af maskine fra graverne jf. bilag
Det skal undersøges, hvilken drivkraft en kommende maskine skal have, el,
diesel eller andet. Afventer nærmere efter maskinmessebesøg. Besøg
godkendt, såfremt der vil være personale til dækning af evt. kirkelige handlinger.
Derudover skal det ansøges ved Provstiet, om vore frie midler må anvendes til
indkøb af nævnte maskine.
ii. (B) Ændring vedr. opbevaring til grus og sten v/Jens og Mads
Gennemgået - tilbud indhentes af Jens/Mads. Evt. punkt til syn.
iii. (B) Opmagasinering af katafalk når denne ikke er i anvendelse v/Jens og Mads
Anlæggelse af opbevaringssted drøftet. Stor opbakning til, at Jens kan arbejde
videre med projektet, så det kan sendes til godkendelse i Provsti/Stift iht.
gældende regler. Jens undersøger og får udarbejdet et oplæg til projektet
b. Kontaktperson v/Linda
i. Kordegn er i gang med sit kordegnekursus (personregistrering), hvor Jonna
vikarierer for hende.
ii. Kvartalsmøde afholdt 21. juni
Vibeke inviterer hhv. de små og store børnekor hjem til overnatning af 2
omgange i september, hvilket MR med glæde godkender inkl. dækning af
udgifter til fortæring.
iii. Næste medarbejdermøde bliver det obligatoriske årlige personalemøde.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/Kirsten
i. Sommerfest en god og hyggelig dag, men få deltagere pga. andre store
arrangementer i området, bl.a. Landsstævne.
ii. Studietur: 1. oktober 2022 - invitation udsendes snart.
iii. Høstgudstjeneste den 4. september - pyntning sættes op fredag den 2.
september. Kirsten sørger for kirkekaffe både 28. aug. og 4. sept. Ifm. Louises
ferie. Liza og Linda kan hjælpe den 4. september.
iv. Den 22. sept. afholdes 1. møde i Præstegårdens Pensionistklub (4. årlige møder
samt en udflugt)
d. Præstegårdsudvalg v/Mads
i. (O) Ønske vedr. præstegårdshave samt engområde v/Mads & Thomas
Orientering ved Jens pga. Mads’ afbud.
Gennemgang af behov for vedligehold af præstegårdshaven, hvor der udestår
mange tunge opgaver, som ikke kan udføres af havemand. Godkendt, og
nævnte opgaver tages i etaper aht. budget.
10. Eventuelt
a. Næste møde planlagt til 6. september kl. 19 flyttes til den 21. september ca. kl.
17.00, dvs. efter synsforretningen, såfremt bygningssagkyndig kan medvirke.
Der vil være spisning ifm. mødet.