kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde 23. august 2022
Dagsorden
Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza, Thomas

Afbud:

Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand & Sognepræst
3. (O) Kvartalsrapport 2. kvartal 2022 v. Kirsten jf. bilag.
4. (B) Korrigeret budget 2023 v. Kirsten jf. bilag.
5. (B) Køb af ny hjertestarter v. Kirsten jf. bilag.
6. (O) Opgørelse af arv (Boopgørelse) jf. bilag.
7. (O) Status vedr. ny hjemmeside v. Lars & Thomas
8. Planlægning til synet af kirke, kirkegård, konfirmandstue og præstebolig
a. Status vedr. anlægsskema 2022 jf. bilag
9. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. (B) Forslag til indkøb af maskine fra graverne jf. bilag
ii. (B) Ændring vedr. opbevaring til grus og sten v. Jens og Mads
iii. (B) Opmagasinering af katafalk når denne ikke er i anvendelse v.
Jens og Mads
b. Kontaktperson v. Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i. (O) Ønske vedr. præstegårdshave samt engområde v. Mads &
Thomas
10. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos