kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 14. juni 2022
Referat af MR-møde
Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Janne Dyhr, Kirsten Schou,
Lars Kolmos, Linda Hørmann, Liza Schlotfeldt, Mads Skadberg,
Thomas Aallmann
Afbud: Jens Madsen
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra formand og præst
a. Thomas takkede for deltagelse ved bogreceptionen.
3. (B) Godkendelse budgetbidrag 2023 jf. bilag
Der er budgetteret med et underskud på 78.800, som tages af de frie midler
pga. stigning i brændstofspriser
MR har 14-06-2022 godkendt: ”Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
22938118, Budget 2023, , Bidrag budget afleveret d. 26-05-2022 09:16”
4. (O) Dialogmøde med Svendborg Provsti jf. bilag
a. Møde den 20. juni, kl. 16, på Provstikontoret.
Drøftelse af de dialogemner, som provsten har fremsendt.
Forslag til emner til drøftelser på dialogmødet:
- øgede energiudgifter samt provstiets holdning hertil
- Havestueprojekt
- andre forslag kan sendes til formandskabet inden mødet.
Kirsten, Janne og Liza + enten formand eller næstformand deltager.
5. (B) Henvendelse fra Sømandsforeningen jf. bilag
a. Vedr. donation fra Sømandsforening af kirkeskib af bramsejlsskonnerten
”Valborg”.
Beslutning: MR takker for initiativet. Da der ikke er plads til flere kirkeskibe
i selve kirken, kan vi ikke tage imod den påtænkte donation.
Hvis Sømandsforeningen er villige til at donere et skib, som kunne
placeres i konfirmandstuen, ville det evt. være et alternativ.
6. (B) Henvendelse fra Johnni Balslev vedr. Thurø-brochure jf. bilag
Forespørgsel vedr. donation til trykning af Thurø-brochuren, som bl.a.
indeholder omtale og beskrivelse af kirken og dens historie.
Beslutning: afslag.
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. (B) Regodkendelse af principper for anvendelse af kapellet samt
betaling for tjenester jf. bilag
Principper for anvendelse af kapel til ikke-medlemmer af folkekirken
samt betaling herfor.
Beslutning: Godkendt med den bemærkning, at benyttelse af kapellet
for ikke-medlemmer af folkekirken kan foregå i dagtimerne ml. 8-16
på dagen for ceremonien.
b. Kontaktperson v. Linda
i. Vibeke og kirkens børne- og ungdomskor holdt en utrolig fin koncert den
12. juni. Bravo!
ii. Der afholdes uformelt personalemøde inden ferien.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
i. Sommermøde den 3. juli, Gudstjeneste, kl. 14.
Foredrag med Peter Løhr om maleren J. Th. Lundbye og romanen
”Hulemennesket” mv.
ii. De praktiske ting er bestilt, og MR’s medlemmer kan byde ind på
opgaverne iht. liste, som Kirsten rundsender.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
i. Planlagte vedligeholdsarbejder er i gang.
8. Eventuelt
a. Synsprotokoller: skal forberede og klargøres til indsendelse til Provstiet inkl.
tilbud inden den 1. oktober. Mads kontakter bygningssagkyndig for snarligt
(for)syn.
Husk frem over indkaldelse til forsyn ifm juni-mødet i MR.
b. Katafalk: Klæde til katafalk er færdigt. Det er blevet meget flot.
Yderligere rettes en stor tak til Jens (formand) for hans enorme arbejde med
at optimere anvendeligheden samt tilpasse og forskønne katafalken samt
konstruere ramper!
c. Hjemmeside: Designoplæg drøftes på mødet i august eller september fsa.
menighedsrådets side. Derudover mangler der billedmateriale inde fra
kirken. Fotograf er kontaktet til formålet. MR kan evt. sætte udvikling af ny
hjemmeside på syn. Sidstnævnte drøftes ligeledes på et kommende møde.
d. Nyt teleslyngeanslæg: Der er afgivet ordre og arbejdes videre med det.
Producent mødes med Niels i kirken den 15. juni.
e. Aktivitetsudvalget: holder møde om studietur mv. den 28. juni, kl. 8.00 i
konfirmandhuset.
f. Næste møde: 16. august, kl. 17.00