kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 10. maj 2022
Referat
af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Bent, Janne, Jens, Lars, Linda, Liza
Afbud: Hanne, Kirsten, Mads, Thomas
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra formand
Punkt 3 og 5 gennemgås af formanden.
 Tak til aktivitetsudvalget for arrangementet den 29. april for MR og ansatte.
 Der er sendt kondolencebuket til fam. Aallmann.
3. (B) Genautorisering af menighedsrådsbrugere på IT-skrivebordet v. Kirsten
 MR godkender genautorisation af Susanne (regnskabsfører), Kirsten og Niels.
4. (B) Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår af 2022 v. alle
 14. juni, kl. 19
 16. august, kl. 17
 6. september, kl. 19
 4. oktober, kl. 17
 15. november, kl. 19 (med konstituering og valg af tegningsberettiget samt
aftale af MR-mødeplan for 2023)
5. (B) Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 v. Kirsten
 Økonomiudvalg har holdt møde sammen med regnskabsfører.
 Kvartalsrapporter udviser et mindre underskud i 1. kvartal pga. generelle
prisstigninger. Rapport godkendt
6. (B) Godkendelse af indkøb af teleslyngeanlæg jf. tilbud v. Lars
 Gennemgået af Lars.
Beslutning: Godkendt køb af basisinstallation + ladeinstallation iht. tilbud.
På kommende møde vil MR vurdere, om der evt. skal tilkøbes hovedbåret
mikrofon til bistandspræster/vikarer.
7. (B Ny hjemmeside, gennemgang af tilbud og muligheder jf. bilag. v. Lars
 Kort gennemgang af indkomne tilbud. Af de 4 tilbud, er der valgt én
leverandør. Der aftales en demonstration med firmaet, som Lars arrangerer for
Thomas, Eva samt evt. Liza og Janne.
8. (B) Principper for støtte til indsamlinger, herunder Folkekirkens nødhjælp v. alle
 iht. tidligere MR-beslutning er principperne for MR’s støtte til indsamlinger, at
det bør have en lokal forankring i sognet og understøtte det kristne budskab.
Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp blev ved afstemning vurderet til
ikke at falde ind under disse regler, idet et flertal på 5 af 6 (Jens, Lars, Linda,
Bent, Liza) stemte imod, og 1 for (Janne). Under drøftelsen blev i øvrigt henvist
til en gammel vedtægt fra 2000 for anvendelse af konfirmandhuset. Én var
usikker på, hvorvidt denne stadig var gældende.
 Principper for støtte generelt - blev ikke særskilt drøftet.
9. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. (O) Vedtægt for anvendelse af kapel jf. bilag
Vedtægt for anvendeles af kapel samt pris for anvendelse for ikkemedlemmer af den danske folkekirke er vedtaget på MR-møde
11/2018. Vedtægten behandles mhp. godkendelse på førstkommende
provstiudvalgsmøde, hvorefter det er formelt gældende.
ii. (B) Anmodning om opsætning af bænk ved gravsted nr. 1623
Godkendt. Jens svarer ansøger om tilsagnet, og Bent informerer Niels.
iii. (B) Drøftelse omkring gravsted nr. 881 v. Jens og Bent
iv. Sagsgennemgang vedr. klage over nedlæggelse af gravsted nr. 881,
hvor det ikke kan fastslås, hvem gravstedsejer var på nedlæggelsestidspunktet. Såfremt klager ønsker det, reetableres gravsted med sten
på forældre på MR’s regning. Jens kontakter Niels mhp. at få indhentet
tilbud på tilsvarende sten.
v. Bent oplyser, at Niels er ved at have en liste klar over de gravstedejere,
der ikke har svaret på henvendelse om forlængelse.
b. Kontaktperson v. Linda
i. Uopfordret ansøgning modtaget, besvaret af Linda.
ii. Ansøgning om praktikophold ved graver er imødekommet.
iii. Opdaterede retningslinjer for sikker kommunikation for menighedsråd -
orientering om skrivelse modtaget på DAP
iv. Bevilling af stemmetræningskursus over 10 mandage for Vibeke og
Maja. MR dækker ud over kursusgebyr, kørsel iht. gældende regler og
evt. forplejning
v. Præster i provstiet er indkaldt til provstimøde
vi. Skole for Kirke og Teologi. Menighedsrådene skal nu bidrage til
aktiviteterne. Udgiften afholdes af kirkekassen, ca. kr. 3.600 årligt.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
i. Sommerfest, 3. juli
ii. Høstgudstjeneste, 4. september
iii. Studietur, 1. oktober
d. Præstegårdsudvalg v. Jens i Mads’ fravær
i. Planlagte vedligeholdelsesarbejder på præstegården igangsættes snart
ii. Møde afholdt med Thurø Skove ved Taus Esben Buch-Andersen og
Peter Bang (fra MR, Bent og Mads) og landmåler, hvor det blev
fastslået, hvilke arealer, kirken har vundet hævd på, og hvilke der ikke
kunne hævdes, at kirken har opnået ejendomsretten til. Landmåler
sender referat af mødet. Der vil ikke kunne tilkøbes jord fra Thurø
Skove. Evt. kan leje komme på tale, såfremt en samlet bestyrelse i
Thurø Skove er enig herom.
10. Eventuelt
a. Næste møde 14. juni 2022, kl. 19.
b. Underskrivelse af referater. Janne aftaler med Eva, hvorledes vi rent teknisk
kan udskrive referater ifm. møderne fremover