kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 5. april 2022
Thurø Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Liza
Afbud: Thomas
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
b. På næste møde:
• fastsættes resten af 2022-mødedatoer, samt
• drøftes donationer
2. (O) Meddelelser fra Formand
a.Formandsmøde: bl.a. drøftelse af samt orientering om emner som ”Grøn
omstilling”, økonomi, budget og faldende dåbs-/medlemstal.
GDPR: Der er en opdateret er der orientering om reglerne på DAP
b.Forslag om opfølgning eller opdatering på tidl. udarbejdede energirapporter eller
udarbejdelse af ny tidsvarende rapport. Afventer provstiets indstilling og evt.
fælles tiltag i provstiet.
2. (O) Henvendelse fra Lokalrådet Thurø ved formanden ang. link til øvrige
institutioner på Thurø (Ingeborg Andersen)
a. Lokalrådet forespørger om vi er interesseret i at få et link på deres sider (under
institutioner) til kirkens hjemmeside. MR vil gerne tage imod tilbuddet. (Jens
svarer).
3. (O) Højtaleranlæg og teleslynge i kirken v. Lars
a. Forventningsafstemning, behovsanalyse, med involvering af relevante parter.
Lars følger op på sagen. Husk at indhente tilbud snarest aht. kommende
budget.
4. (O) Thurø MR arbejde i forhold til ukrainske flygtninge v. Hanne
a.Hvad kunne vores rolle som menighedsråd være ift. til flygtningene?
Der er p.t. 100 ukrainere i kommunen og tallet stiger. Der er nedsat et
kommunalt udvalg, som mødes ugentligt og vurderer situationen.
Som MR vil vi følge udviklingen og vise barmhjertighed og stille os positivt over
for at åbne vores kirke og byde ukrainske flygtninge velkomne. På sigt være
mere opsøgende, hvis der kommer mange flygtninge til Thurø. Evt. udarbejde
opslag på kirkens hjemmeside og høre om Lotte Boas’ konkrete erfaring med
særlige aktiviteter for denne gruppe flygtninge.
5. (O) Status i forhold til Thurø Skove v. Hanne
a. Tavs Esben Buch-Andersen er kasserer i Thurø Skove, og Peter Bang fra
bestyrelsen vil gerne komme til et møde med kirkegårdsudvalget mhp.
afslutning af sagen vedr. skelsætning/opmåling. Der skal evt. afsættes midler
på budgettet til gennemførelse af evt. yderligere afsluttende opmålinger.
6. (O/) Ændringsforslag til underskriftsindsamling v. Hanne
a. Fremover skal vi huske at vælge tegningsberettigede ved den årlige
konstituering.
b. Janne kontakter Eva mhp.at få printet de referater, som endnu ikke er
underskrevet - til næste møde.
7. (O/B) Beslutningstagen i forhold til Thurø MR v. Hanne
a. Tillæg til kirkegårdstakster skal formelt godkendes i provstiet
b. Vedtægter vedr. anvendelse af kapel - feb. 2021 - skal revideres og formelt
godkendes. Der udarbejdes en skrivelse, så der ikke kan rejses tvivl om de
præcise regler for anvendelse af kapellet
c. Henvendelse til formand fra bedemand og til Hanne fra pårørende vedr. nylig
benyttelse af kapel, som ifølge bedemand (som har kontaktet Jens), og
pårørende (som har kontaktet Hanne) har haft et beklageligt forløb. Jens
redegjorde for sin oplevelse af det.
8. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
Vedr. gravsteder, der skal nedlægges, er liste gennemgået af Bent og Niels
samt Jens. Navne på pågældende gravsteder oplæst på mødet og godkendt til
nedlæggelse.
Lars har bedt Niels udarbejde forslag til større ønsker til budget/syn.
b. Kontaktperson v. Linda
Kvartalsmøde 15. marts: ferieønsker er indkommet fra alle ansatte - de
ansatte har fået udleveret den nye ferielov. Forespørgsel vedr. tilskud til
arbejdstøj både som graver(medhjælpere) kirketjener er imødekommet.
Generelle regler for arbejdsbeklædning gennemgået af Kirsten Schou, bl.a.
regler vedr. optjening af point.
Arbejdstelefon til Vibeke er klar til udlevering. (Lars)
8. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene, ff:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
• Arrangement for ansatte og MR den 29. april kl. 18.00. Tilmelding
påkrævet.
• Sommermøde, 3. juli, kl. 14.
• Høstgudstjeneste 4. september.
• Studietur, 1. oktober.
• Katafalk - stof til afdækning er færdig fra møbelpolstrer, V. Sorknæs.
Kirsten har været i kontakt Thomas Sjølander vedr. broderi til afdækningen.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
• Mads har indgået aftale med murer ang. tilbud for bygningsvedligeholdelse - Arbejder igangsættes, så snart der er frostfrit.
9. Eventuelt
a. Næste møde: tirsdag den 10. maj 2022, kl. 17.00
b. 26. april, kl. 17.00 - Økonomiudvalgsmøde med regnskabsfører for
udvalgsformænd og kasserer