kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 8. marts 2022
Referat af
menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere:
Jens S. Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Bent Treldal, Hanne
Ringgaard Møller, Janne Dyhr, Liza Schlotfeldt, Ingrid Hayfield Eysturdal (deltager i
punkt 1-3, inkl.), Susanne Andersen (regnskabsfører)
Afbud: Mads Skadberg, Thomas Aallmann
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand og sognepræst
Jens: Arrangement for alle ansatte og MR (arrangeres af Aktivitetsudvalget)
Thomas: afbud
3. (B) Godkendelse af regnskabet for 2021 med bemærkninger
 ”Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2021, Afleveret d. 01-
03-2022 15:23” godkendt efter gennemgang af regnskabsfører.
 Regnskabsfører informere yderligere om, at der er valgt ny revisor i stedet for PEC
(BDO), og at ny regnskabslov betyder, at alle regnskabsbilag fra 2023 skal være
elektroniske
 Budgetudvalgsmøde er fastsat til 26. april, kl. 17.00 (for formand,
udvalgsformænd, kasserer og regnskabsfører)
4. (B) Fastsætte MR mødedatoer for resten af 2022
 Udsættes til næste møde pga. Thomas’ fravær
5. (O) Lukket pkt. v. Janne
 drøftet
Side 2 af 2
MR-02/2022
6. (B) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 13. marts - i år og frem over v. Janne
 Må indsamlingen omtales til kirkekaffen 6/3 - ikke relevant
 I år er afleveringsstedet for indsamlere flyttet til privat hjem, men vi vil gerne
reservere konfirmandhuset til afleveringssted for fremtidige indsamlinger (2.
søndag i marts). Indsamling foregår kl. 10-18, så det kommer ikke til at
forstyrre kirkelige handlinger
Beslutning: Det drøftes senere som særskilt tema, hvilke organisationer, MR kan
støtte og kan anvende Konfirmandhuset til.
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
 Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
i. Anmodning om at samle 2 pladegravsted til ét urnegravsted.
Godkendt. Bent underretter Niels
ii. Opmåling af areal i Kirkestræde: Hanne har talt med GeoPartner/Klaus
Weitemeyer, som oplyser, at de er i opstartsdialog med Thurø Skoves
nye bestyrelse. Afklaring afventer
iii. Opfølgning på forespørgsel fra tysk statsborger om at blive stedt til
hvile med sin familie på Thurø. Drøftet med Stiftet, som udtaler, og MR
har beslutningsmyndigheden.
Godkendt - beslutning meddelt ansøger (Jens).
iv. Sikring af gravsteder.
Gennemgang af udkast af skrivelse til gravstedsejere v/Bent.
Bent og Jens mødes og udvælger 4 forskellige stentyper og indhenter
tilbud fra stenhuggere.
 Kontaktperson v. Linda
i. Kvartalsmøde afholdes 15. marts, hvor Linda bl.a. informerer om ny
ferielov
ii. Ny kordegn har gennemført 1. modul af uddannelsen
 Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
i. Fastelavnsarrangement gennemført med succes og et overvældende
antal deltagere
ii. Arrangement for personale og MR (til erstatning for udskudt nytårskur)
iii. Sommermøde 3. juli
iv. Studietur
 Præstegårdsudvalg v. Mads
i. ./. pga. afbud
8. Eventuelt
a. Næste møde: 10. maj 2022, kl. 17.00 - 19.00
b. Ingrid skal tilføjes mailinglisten for MR’s møder, referater og lignende
c. Dialogmøde med Provstiudvalget den 20. juni 16-17
Jens Madsen / Lars Kolmos