kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde september 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 32


Referat af menighedsrådsmøde
onsdag 26. september 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


0. Valg af sekretær
Beslutning: Martin Kolte blev valgt.

1. Godkendelse af dagsordenen
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Da fristen for indsendelse af det endelige budget for 2013 er rykket til medio november, sættes dette først på dagsordenen på oktobermødet.
Der vil på mødet blive orienteret om det endelige budgetsamråd og referatet fra PUV.
Den nye Egholm-klipper er kommet - og den fungerer tilfredsstillende.
Blev gennemgået.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen: Orientering om GIAS
Henning Møllebæk orienterede om GIAS: ”Gravsteds Indberetning og AftaleSystem.”
Der er positive tilsagn fra DR om at betale udgifterne til den store havelåge.
d. Fra kontaktpersonen:
Kontaktpersonen orienterede om, at organistens løse fridag ligger på tirsdage.
e. Fra andre:

3. Godkendelse af regnskab 2011
Regnskabet er nu kommet retur fra revisor og forelægges MR til godkendelse.
Beslutning: Regnskabet blev godkendt.

4. Evaluering af informations- og opstillingsmødet d. 18. september 2012
Er der handlinger, vi skal udføre oven på det nyligt afholdte møde?
Beslutning: Informationsmødet d. 18. september blev drøftet og evalueret, og evalueringen går videre til det kommende råd.

5. Overlevering til det kommende menighedsråd
Drøftelse af overleveringen til det nye MR.
Beslutning: Udkastet fra formanden til et overdragelsespapir til det nye menighedsråd blev drøftet og færdiggøres på oktobermødet.

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget: Drøftelse af evt. kapacitetsproblemer på fællesplænen.
Kirkegårdsudvalget undersøger kapacitetsproblemerne til næste møde og fremlægger forslag på oktobermødet.
b. Præstegårdsudvalget: Drøftelse af, hvad der skal ske af efterbehandling af præstegårdens sydgavl - og hvem der betaler for gildet. Pris kr. 3.750,00.
Udskiftning af komfuret i køkkenet?Præstegårdsudvalget følger sagen op ang. præstegårdens sydgavl.
Konfirmandhusets komfur udskiftes.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Studieturen lørdag d. 27. oktober 2012.
Studietur til Vedersø lørdag den 27. oktober 2012. Forslag til Nytårskur fredag den 18. januar 2013.
Organistens forslag til omtale af kirkens kor på rådets hjemmeside blev godkendt.
d. Andre udvalg:

7. Kurser
Liss Gammeltoft har ansøgt om at få dækket et kursus i Odense lørdag d. 3. nov., ”Inspirationskursus for kirkesangere og organister på Fyn”.
Beslutning: Liss’ ansøgning blev godkendt.

8. Eventuelt
Drøftelse af fanen i kirken (HM)
Punktet blev drøftet.

9. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Tirsdag d. 23. oktober 2012.

Dagsordenspunkter: Budget 2013 - overleveringen til det nye MR