kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 8. februar 2022
Referat af MR-møde
Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Mads, Janne, Hanne (pr. tlf.)
Afbud: Liza, Thomas
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand og sognepræst
a. Jens glæder sig over, at kirken har kunnet holde åben hele tiden gennem
pandemi og restriktioner takket være et godt personale
b. Jens melder afbud til kommende møde. Suppleant indkaldes.
3. (O) Orientering om ansættelser
a. Ansættelse af Maja Laursen som kirkesanger og violinist (3 ansøgere)
b. Ansættelse af Eva Lindhardt Gaarsdahl som kordegn (17 ansøgere)
4. (B) Forespørgsel fra Margot Janisch - bosiddende i Tyskland, som i 2021 fik en
søn begravet på Thurø, nu forespørger hun om mulighed og pris for, hvis hun
også selv skal begraves her
a. Beslutning: MR giver tilsagn til at ansøger efter ønske kan stedes til hvile på
Thurø Kirkegaard i det gravsted, hendes afdøde søn og mand ligger i. Jens
kontakter Margot Janisch og redegør for, hvad udgiften herfor vil være.
5. (B) Sct. Nicolai Tjenesten søger om bidrag til deres arbejde
- vi har tidligere år støttet med kr. 1000 kr. Skal vi støtte dem igen?
a. Beslutning: Ja, Sct. Nicolai Tjenesten støttes med kr. 1000. Kirsten sørger for
det praktiske ifm. overførsel af beløbet.
MR/01-2022
6. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
1) Anmodning om placering af bænk på gravsted (tidligere drøftet på MR) - er
imødekommet på baggrund af illustration af bænken.
Beslutning: Bent sørger for, at anmodning besvares.
2) Sikring af gravsteder: Test af løsningsmulighed med jordspyd og beslag er
foretaget af Niels og Jens. Som konsekvens heraf skal de udsatte og tidligere
identificerede gravestene kategoriseres, og tilbud fra stenhuggere indhentes.
Det vurderes ikke, at graverne selv kan sikre alle typer af sten iht. Arbejdstilsynets forskrifter.
Beslutning: Bent og Jens følger op på sagen og udfærdiger et udkast til
skrivelse til gravstedsejere samt og indhenter priser for sikringsarbejdet fra
stenhugger.
3) Katafalk: Er tilpasset til at også at passe til nye kistemål. Afdækningsklæde
er under udfærdigelse. Stofprøver og skitse fra møbelpolstrer fremvist og
godkendt.
b. Kontaktperson v. Linda
1) Ugeoversigten, som kordegnen udsender hver tirsdag, indeholder nu
yderligere plan for, hvornår graverne skal opstilles og afryddes borde og stole
mv. i konfirmandhuset.
2) Vibeke får efter ønske stillet en arbejdstelefon og arbejdsmail til rådighed.
Der arbejdes yderligere på, at finde opbevaringsplads mv. til Vibekes
materialer og administrative aktiviteter.
Beslutning: Linda og Lars følger op på sagen i samarbejde med Vibeke.
3) Der er planlagt generel oprydning i diverse skabe og opbevaringssteder i
Konfirmandhuset. Ansvarlig: Kirsten i samarbejde med Louise og Vibeke.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
1) Vedr. den udskudte nytårskur - ny dato er endnu ikke fastsat.
2) Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning/fastelavns-arrangement den 27. februar: Arrangementet forventes gennemført.
Hjælpere kan melde sig til Kirsten.
3) Ebbe Arnvig (havemand) har fået en hilsen i anledning fra MR i anledning af
sin fødselsdag, hvor for han takker mange gange.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
1) Der arbejdes videre på havepavillon-projektet på flere kanter.
2) Der følges op på udestående arbejder, som ikke har kunnet udføres sidste år
bl.a. pga. Corona. Mads sender Kirsten en oversigt over udestående arbejder til
brug for en ansøgning til PU om anvendelse af overskud fra 2021.
MR/01-2022
7. Eventuelt
a. Næste MR-møde 8. marts, kl. 17.00, hvor datoer for 2. halvdel af 2022
fastlægges - husk kalenderen!
b. Thurø Skove: Der er endnu ikke kommet svar fra den nye bestyrelse pba.
foretaget opmåling. Det forventes, at der er afklaring herpå til næste MRmøde. (Hanne)
c. Der er informationsmøde om evt. etablering af et fælles regnskabskontor i
Provstiet. Jens og Kirsten deltager
d. Arvesag: Stiftet har været inddraget i sagen ift. til berigtigelse af Thurø Kirkes
CVR over for Skifteretten
e. Iht. opdateret huskeliste/årshjul for provstiet - holdes der dialogmøde med PU
den 20. juni med budget mv. på dagsordenen
f. Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling den 13. marts. Hanne/Janne er MR’s
kontaktpersoner, som sørger for lidt at drikke og lidt sødt til indsamlerne.
g. Mads orienterede om andre kirker samarbejde om løsning af fx græsslåning
for at minimere udgifter til dyrt maskineri/stordriftsfordele. Her foreslås, at en
fast serviceaftale kunne være vejen frem ud fra ønsket om at fastholde eget
dygtigt personale. Emnet kan sættes på til behandling på et senere møde.