kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat MR møde 3. november 2021
Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 3. november kl. 19-21 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens S. Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten
Schou, Bent Treldal, Mads Skadberg, Janne Dyhr, Liza
Schlotfeldt (suppleant), Kim Jacobsen
Afbud: Hanne Ringgaard Møller, Thomas Aallmann
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O/B) Meddelelser fra Formand (og vikarpræst)
a. Jens:
Mødedatoer 2022:
Tirsdag den 11. januar, kl. 17-19
Tirsdag den 8. februar, kl. 19-21
Tirsdag den 8. marts, kl. 17-19
Tirsdag den 5. april, kl. 19-21
Tirsdag den 10. maj kl. 17-19
Tirsdag den 14. juni kl. 19-21
Mødedatoer kun planlagt til og med juni måned aht. Thomas og Hanne, som ikke
deltog ved mødet.
Personale:
Kordegn og kirkesanger har sagt op, hhv. pr. 30. november og 31. december.
Vibeke har problemer med IT.
Sikring af gravstene og forsikring af personale.
b. Kim:
• 7. november, Allehelgens Dag, markeres med højmesse med oplæsning af
navne på alle der er gået bort det seneste år - efterfulgt af kirkekaffe. (Afbud
fra Kim til kirkekaffen). Kirken pyntes med rosenhjerter i de 4 vinduer
(Kirsten).
• 21. november har Kim fridag.
• Kims ansættelse udløber, og han har sidste tjeneste den 28. november, hvor
1. søndag i advent fejres.
• Thomas har ferie den 28. november - 5. december.
MR/nov21
3. (B) Godkendelse af kvartalsrapport v/Kirsten
Godkendt uden anmærkninger
4. (O) Orientering vedr. aktuel henvendelse omkring gravsted v. Jens
Sagen er overgået til Fyens Stift v/Asger Gewecke. Stiftet udarbejder udkast til
løsningsforslag. Bent kontakter graver og instruerer om, at pågældende grav indtil
videre ikke kan anvendes af andre
5. (B) Konstituering/genbesættelse af poster for kommende kirkeår (valg)
Resultat af menighedsrådets konstituering for perioden. 28. november 2021 -
27.november 2022:
Formand: Jens Sønderby Madsen - valgt enstemmigt (8 stemmer)
Næstformand: Lars Kolmos (7 stemmer til Lars; 1 stemme til Janne)
Kasserer: Kirsten Schou valgt enstemmigt (8 stemmer)
Kirkeværge: Bent Treldal valgt enstemmigt (8 stemmer)
Kontaktperson: Linda Hørmann valgt enstemmigt (8 stemmer)
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Lars Kolmos valgt enstemmigt (8 stemmer)
Formand for præstegårdsudvalg: Mads Skadberg valgt enstemmigt (8 stemmer)
Resultatet offentliggøres 1. søndag i advent fra prædikestolen (Kim)
6. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/Kirke- og kirkegårdsudvalg v. Bent og Lars
• Drøftelse af udskiftning af lydanlæg i kirken. Der har været arbejdet på at
finde en ny og bedre løsning ift. teleslynge, mikrofon og højttalersystem.
Arbejdet har været sat i stå pga. Corona. Mads og Bent undersøger sagen
videre, som tages op på januar-mødet, hvor Thomas er tilbage.
• Katafalk er bestilt, levering ikke udmeldt (Niels). Farveprøver på dækningsklæde modtages snart mhp. endelig godkendelse (Thomas/Lars).
Specialfremstillede ramper produceres først, når katafalken er leveret (Jens).
• Gravstenssikring af de 32 stene, som skal sikres. Jens har undersøgt
mulighederne for sikring, og Jens og Bent ser på det i løbet af december.
Ifm. henvendelse til gravstensejere om den nødvendige sikring af deres
gravsten, skal der med Stiftets hjælp udarbejdes skriftlige retningslinjer, bl.a.
omhandlende, at udbedring skal ske iht. Arbejdstilsynets retningslinjer.
b. Kontaktperson v. Linda
• Liss, kirkesanger fratræder med årets udgang. Stillingen er på gennemsnitligt
9 timer ugentligt.
• Birgitte fratræder med udgangen af november (holder ferie fra 12.-19.
november). Stillingen er på 14 timer ugentligt, tirsdag og fredag.
Birgitte har tilbudt evt. at fortsætte med at vikardække mod timebetaling efter
sin fratrædelse frem til ansættelse af hendes afløser. Jonna fra Fredens Kirke
vil en vis udstrækning vikariere som kordegn, men ikke som vikardækker.
MR/nov21
• Stillingsopslag til de 2 stillinger er sendt til godkendelse/udarbejdelse i Stiftet
ved stiftsfuldmægtig Sanne Fonnesbæk. Sendes til MR’s mail på DAP.
Stillingerne annonceres efter MR’s godkendelse i hhv. Fyns Amts Avis,
Ugeavisen Svendborg, JobIndex (min. 14 dage), Facebook mv.
Ansættelsesudvalg:
• Kirkesanger: MR anbefaler deltagelse af medarbejderrepræsentant ved
ansættelsessamtalerne, derudover kontaktperson og Thomas.
• Kordegn/præstesekretær:
Ansættelsesudvalg: kontaktperson, Thomas evt. + en mere.
• Ansættelsessamtaler kan først finde sted, når Thomas er retur fra orlov.
• OBS! Ludmilla kan vikariere for organist resten af november og til og med 2.
december.
• Vibeke har fri 2. juledag - Birgitte skal allerede nu finde en afløser.
• Årlige obligatoriske personalemøde er afholdt, og datoer for MUS-samtaler er
fastlagt.
• Lars kontakter Vibeke for at følge op og bistå med løsning på de ITudfordringer, hun har.
• Linda og Kirsten holder i nærmeste frem et møde med Louise ang.
arbejdstilrettelæggelse.
• Grandækning på kirkegården: Kian og Hugo er ansat til at assistere
midlertidigt med den vanlige grandækning - i 3 uger.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
• Nytårskur 14. januar 2022 (2. fredag i januar)
Invitation udsendes til personale samt både nuværende og sidste periodes
MR-medlemmer, når Thomas er retur fra orlov/ferie.
• 12. december er der familie-børnegudstjeneste med Thomas. Der bliver brug
for praktisk hjælp til efterfølgende arrangement i Konfirmandhuset.
(Liza, Janne m.fl.)
Afskedsarrangementer:
• Liss’ pensionering markeres med en festlighd i forlængelse af en gudstjeneste
- i januar, når Thomas er tilbage.
• Birgittes fratrædelse markeres fredag den 26/11, kl. 12.00 for personale og
MR - tilmelding til Kirsten.
Aktivitetsudvalget arrangerer / Kirsten m.fl.
MR/nov21
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
• Konfirmandhuset gennemgået af VVS-tekniker. Manglende vandlås i lille
toilet er nu installeret, så lugtgener fjernes. Der etableres en VVS-kasse med
reservedele. Gulvvarme kontor og personaletoilet ”diagnosticeret” og
udbedres snarest.
• Reparation af gravernes maskin-rive og græsslåmaskine.
• Der skal findes en løsning til placering af affaldssorteringsspande. Mads
følger op på sagen.
• Asfalt i Kirkestræde ved cyklerne foran kirken er ret ramponeret og trænger til
udbedring. Teknisk Forvaltning, Vej og Park kontaktes af Mads.
7. Eventuelt
a. Næste møde: 11. januar 2022, kl. 17.00
b. Nytårskur den 14. januar 202