kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde den 6. oktober
Thurø Menighedsråd MR/okt.2021
Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 6. oktober kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens S. Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Janne Dyhr, Kim Jacobsen, Liza Schlotfeldt, Lisbeth Bügel Madsen, Martin Kolte
Afbud: Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Mads Skadberg, Thomas (orlov)
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand (og vikarpræst)
Jens:
 Valg til provstiudvalg + konstituering
Kim:
 Kim og Vibeke holder ferie i næste uge. Lotte Boas vikarierer for Kim. Flere afløsere for vikarierer for Vibeke.
 Første søndag i advent er under planlægning som en festgudstjeneste med deltagelse af børnekoret (Kim og Vibeke)
 Ca. 30 konfirmander er indskrevet, fordelt på ca. 20 konfirmander på tirsdagsholdet og ca. 10 om torsdagen.
 Kim fortæller, at han er kommet godt i gang og er glad for samarbejdet med de ansatte
3. (B) Endeligt budget 2022 (Susanne og Kirsten)
 Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2022,, Endelig budget afleveret d. 29-09-2021 11:42
blev på mødet gennemgået og godkendt af MR.
Bemærkninger: Ekstraordinære afdrag, som vi har fået midler til, skal indbetales senest 1.oktober 2022.
Martin deltog i mødet fra punkt 3 og frem.
4. (O) Revisionsrapport vedr. 2020 (Susanne og Kirsten)
 Gennemgået og godkendt.
Bemærkninger:
Pkt. 7: Anbringelse af midler. Placering skal gennemgås 1 gang årligt. Taget til efterretning.
Pkt. 8: Manglende funktionsadskillelse. Taget til efterretning, da der er adskillelse for så vidt angår den, der betaler og bogfører betalingerne, og at
der ikke er enefuldmagter.
5. (O) Provstiudvalgets afgørelse vedr. omdisponering af synsmidler (Kirsten - orientering)
PU har godkendt følgende ændringer til anvendelse af synsmidler:
 Ikke-anvendte synsmidler af skråning, kr. 65.000, godkendt til anvendelse af katafalk. Overskud af synsmidler til stensætning, ca. kr. 16.000 er godkendt til anvendelse af udbedring af stensætning et andet sted på kirkegården.
Opfølgning
 Katafalk bestilles iht. indhentet tilbud (Niels og Lars). Jens sørger for tilvirkning af ramper til katafalk.
6. (O) Valg til provstiudvalget
 8 afgivne stemmer.
 Kim forlod mødet efter dette punkt.
7. (B) Endelig godkendelse af synsprotokoller for Kirke og kirkegård samt for Præstegård
Godkendt i overensstemmelse drøftelser på juni mødet, 2021.
 Synsønsker for 2023 er indsendt med bemærkningen ”ingen mangler”, da de umiddelbare ønsker kan holdes inden for budgettet.
 Af større planer er udestue til præstegården - som på sigt bliver en særskilt sag - byggesag.
 Lisbeth forlod mødet efter behandling af dette punkt.
8. (B) Behandling af henvendelse fra gravstedsejere v. Linda og Bent
 Gravere og medhjælpere kan ikke bebrejdes noget i sagen i situationen og har menighedsrådets fulde opbakning.
 Udkast til besvarelse til henvendelsen er gennemgået og godkendt af MR på mødet 6. oktober 2021.
9. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene: a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars
Lars: intet
Pva. Bent: Katafalk - indkøb godkendt. Gravstenssikring - igangværende.
b. Kontaktperson v. Linda
Kirkesanger fratræder ved årets udgang. Stillingsopslag skal udarbejdes og ansættelsesudvalg nedsættes med henblik på samtaler i december, så Thomas kan medvirke. Linda og Jens.
Anmodning om sang- og musikledsagelse til jordfæstelse den 7. oktober. Beslutning: Dæmpet, andægtig sang og akustisk akkompagnement kan tillades ifm. begravelsen - aht. øvrige besøgende på kirkegården. Graver instrueres om, at oplyse dette til de pårørende. Regler til fremtidige lignende handlinger, skal fastsættes af MR.
Vibeke har mødt til babysalmesang, hvor konfirmandhuset ikke var klargjort. Personalet opfordres til at hjælpe hinanden med at løse nødvendige opgaver ved sygdom. (Linda).
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
-
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
Pva. Mads - skitser vedr. havestue modaget fra arkitekt - orientering. Skitser udleveret.
10. (O) Eventuelt
a. Næste MR-møde: 3. november, kl. 19-21 med konstituering og godkendelse af kvartalsrapport
b. Liza ønsker, at deltage i alle fremtidige møder.