kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag 8. september kl. 19-21
Thurø Menighedsråd
Referat
Onsdag d. 8. september kl. 19-21 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Kim,
Liza
Afbud: Thomas, Janne
Referent: Lars
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
- Dagsordenen er godkendt.
2. (O) Meddelelser fra Formand og vikarpræst - præsentation af Kim Jacobsen
- Formand: Kort orientering om budgetsamråd i Svendborg provsti. Essensen af
mødet var, at der er økonomiske udfordringer i provstiet som helhed.
Forventning fra provsten om at budgetterne skal gå i nul. Der henvises til
referatet på IT-skrivebordet.
- Kim Jacobsen: Kim er Thomas afløser de næste tre måneder. Han
præsenterede sig med sin spændende kirkfaglige baggrund og historie.
3. (O) Gennemgang af IT-skrivebordets postkasse/mail v. Lars m.fl.
- Gennemgang af IT-skrivebordets postkasser, der henvises til at man anvender
den fælles postkasse ved kommunikation i alle sammenhænge, særligt når der
er tale om personfølsomme oplysninger.
4. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars;
- Køb af katafalk, den videre proces med eller uden synsmidler: Vi
afventer anmodning til provstiet om anvendelse af synsmidler fra skrænt.
- Boet efter Niels Otto Nielsen - åbningsstatus: Status viser de foreløbige
5% af boet der er testamenteret til Thurø kirke, boet er dog endnu ikke
endeligt opgjort da man afventer salg af ejendom efter afdøde.
- Listen over usikre gravsten der skal understøttes/sikres er graverne i
gang med at få udført.
b. Kontaktperson v. Linda; Orientering fra kvartalsmødet samt kommende
personalemøde.
- Der blev afholdt kvartalsmøde d. 31. august med personalet og
kontaktperson. Her blev også datoer for Medarbejderudviklingssamtaler
aftalt. Den 1. november afholdes det årlige lovbefalede møde, hvor også
APV gennemgås.
- Organisten får tildelt midler til Folkekirkens ungdomskor i Dyrup,
sammen med de korsangere der har mulighed herfor.
- Organisten har adspurgt hvor mange der må stå på pulpituret. Det vides
umiddelbart ikke specifikt, men det kan undersøges ved kommende
brandinspektion. Kim taler med Organisten om de praktiske elementer
omkring koret og deres placering.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
- Der blev afholdt høstgudstjeneste i søndags, kirkebladet var ikke nået
ud og dermed var der få kirkegængere og deltagere til efterfølgende
kirkekaffe.
d. Præstegårdsudvalg v. Mads
- Mads har installeret i alt tre ventilatorer som blev aftalt på seneste
møde.
- Der arbejdes fortsat på forslag til eventuel renovering af vinterstuen, der
skal tales med præstefamilien og arkitekt.
- Der kommer en konsulentrunde i oktober med energioptimering, hvor
det kunne være relevant at se på de to gasfyr i hhv. præstegård samt
konfirmandhus.
5. Eventuelt
- Ved samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger må Kim gerne anvende
faciliteter og drikkevarer fra køkkenet.
Referent Lars Hørmann Kolmos