kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden MR møde d.11.08.2021
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent Mads, Janne, Thomas
Afbud: Hanne
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (B) Godkendelse af kvartalsrapport, 2. kvartal v. Kirsten / jf. bilag
4. (O) Opfølgning på synssager fra junimødet, info omkring tredje tilbud fra
Guldfeldt forventes fremlagt v. Jens
5. Anvendelse af menighedsrådets officielle mailadresse til fremsendelse af
fakturaer v. Kirsten/Lars
6. (B) Opfølgning på reorganisering på graverområdet, status og proces
fremadrettet v. Linda/Lars
7. (O/B) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene:
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Bent og Lars; Ansøgning til
provstiet om uforbrugte synsmidler fra skråning (Graverne lavede
alternativ)
b. Kontaktperson v. Linda; Ansøgning fra organist om korrejse sommeren
2022
Aktivitets- og kommunikationsudvalget v. Kirsten
c. Præstegårdsudvalg v. Mads
8. Eventuelt