kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.9.juni 2021
Referat af menighedsrådsmøde
onsdag d. 9. juni kl. 19-21 i Konfirmandhuset

Deltagere: Jens Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Hanne Ringgaard Møller,
Mads Skadberg, Janne Dyhr, Liza Schlotfeldt (suppleant), Bente
Holdgaard (provst)

Afbud: Kirsten Schou, Bent Treldal, Thomas Aallmann

Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Formanden (Jens)
Velkommen til provsten!
b. Præsten (Thomas)
- intet pga. afbud

3. (O) Besøg af Provst Bente Holdgaard; Introduktion af nye rådsmedlemmer, intro til
DAP, intro til hjemmesiden "Godt fra start", intro til budgetproces samt almindelig
debat
Provsten besøger Thurø menighedsråd som led i sin besøgsrunde hos alle provstiets
menighedsråd, da det ikke har været muligt at holde sædvanlige møder pga. Covid.
i. Gennemgang af Folkekirkens organisation: den økonomiske forvaltning, tilsyn
og forkyndelse.
ii. Et Provsti er en adm. enhed bestående af en samling af sogne.
iii. Provstiet administreres af provsten og provstisekretæren, som er relativt nye i
embedet, hhv aug. 2019 og marts 2020. Provstiet har til huse på Egensevej
og huser andre kirkelige funktioner.
iv. Provstiudvalget (PU) er øverste myndighed og står over provsten, hvor
provsten er formand og forretningsfører. Udvalget består af 5 valgte fra MR
og 1 repræsentant fra præsterne. PU forvalter og fører tilsyn med økonomi,
bygninger og kirkegårde.
v. Beskrivelse af budgetprocessen i PU. Gennemgang af ny budgetproces, som
indførtes sidste budgetterne / ligningen udarbejdes pba. op til 5 års
økonomirapporter. Provsten henviser til ny brochure ang. Budgetprocessen i
menighedsrådene

Thurø Menighedsråd MR 5/21
vi. Økonomisk struktur: kommer fra statens tilskud, landskirkeskat, og lokal
kirkeskat.
vii. Gennemgang af kompetencefordeling mellem Stift og Provsti. Der findes
foldere over fordelingen.
viii. Samarbejder i provstiet:
FTS - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde; Skole ofr Kirke og Teologi,

SYMF - Skole-kirke-samarbejde; Sorggruppe, salmesangsprojekt, personale-
konsulent (Anne Monk), Momskonsulent, Kalkningssamarbejde (kalkefond).

ix. Der er valg i 2021 til PU (september)
x. Gennemgang af DAP Den Digitale Arbejdsplads - menighedsrådenes
intranet samt adgang til mailboks. Gennemgang af funktionaliteter,
hjælpemidler, procedurebeskrivelser, mv.
xi. www.sogn.dk - overblik over sognets data, gudstjenester, ansatte mv.
xii. Svendborg Provsti - hjemmeside: særlig opmærksomhed på huskelisten og
på krav om logbog vedr. maskiner med værdi over kr. 40.000
xiii. Menighedsrådskurser - ”Godt fra start”, www.godtfrastart.dk
xiv. Budgetproces - OBS! ny brochure
4. (B) Behandling af syn af præstegård samt kirke mv. herunder prioritering af opgaver
jf. bilag
a. Janne indhenter tilbud på malerarbejder mv. ind- og udvendig i præstegården
og kirkens vinduer (inkl. Kitning)
b. Lars indhenter tilbud/overslag vedr. tømrerarbejder i præstegård
c. Lars indhenter ekstra tilbud på murerarbejdet både til kirke og præstegården
d. Jens indhenter tilbud på VVS
e. Jens, Mads (og Hanne) vil arbejde videre med havepavillon i efteråret

sammen med præstegårdsudvalget. Jens kontakter arkitekt/ bygnings-
konstruktør

f. Alle punkter kan køres over driften, på nær fugt ved kirkens tag (evt. 5%
midler) og havestuen der sættes på syn/byggesag
5. (B) Dagsordener og referater til personale v. Hanne
a. Ny procedure vedtaget, så personalet frem over modtager dagsorden og
referater direkte på mail (Linda).

6. (O) Fødselsdagsgaver til medlemmer fremadrettet v. Hanne
a. Gaver til ansatte iht. gældende regler.
b. Forslag om at samle ind til MR-medlemmers runde og halvrunde mærkedage.
Godkendt for mærkedage i år. Fremover henholder MR sig til den enkelte sag
og tidligere beslutning. Hanne samler ind.

7. (B) Endelig godkendelse af budget 2022 (det afleverede med dato og klokkeslæt) jfr.
bilag
Godkendt.
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2022, , Bidrag budget
afleveret d. 05-06-2021 11:43.

Thurø Menighedsråd MR 5/21

8. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Lars
Liste fra ”forsyn med John Erik Jessen gennemgået
Øvrigt
i. Gelænder ved vandpost bestilles ved smed (Lars)
ii. Katafalk er CE-godkendt, så indkøb er bevilget iht. tilbud inkl. klæde til
vognens underdel. SSH specialtilvirker ramper, så katafalken kan køre
sikkert ind og ud af kapellet, da standardramperne ikke kunne anvendes.
iii. Skel til kirkegård/Thurø skove - der arbejdes videre på sagen.
iv. Maskinvedligeholdelsesplan er under udarbejdelse (Mads og Niels)
v. Godkendelse af indkøb af batteridrevet klipper- Mads har indhentet
alternativt tilbud (Mads)
b. Kontaktperson v/ Linda; Honorering af medarbejdernes ekstraordinære
indsats i forbindelse med Covid restriktionerne? / Forespørgsel om
arbejdsprøvning
i. Honorering af medarbejdernes ekstraordinære indsats i forbindelse med
Covid-restriktionerne. Godkendt for det personale, der ikke har været
vinter-hjemsendt og udmøntes som honorar iht. gældende retningslinjer.
(Linda/Kirsten).
ii. Arbejdsprøvning - modtaget ansøgning ikke imødekommet
iii. Uopfordret ansøgning om ansættelse på kirkegården - ikke
imødekommet
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Janne
Sommermødet den 20. juni er planlagt, og program fremgår af kirkebladet.
Tilmelding til Thomas påkrævet aht. gældende forsamlingsregler
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
Havestue
i. Eksisterende havestue må nødvendigvis repareres, så det hindres, at
vand trænger ind gennem rådne vinduer. Der skal monteres godkendt
lås på havedør (Lars indhenter tilbud fra tømrer).
ii. Arkitekt har sammen med Jens, Mads og Ole Østergaard gennemgået
eksisterende havestue og gjort opmærksom på, at den ikke kan
renoveres, så den kommer til at leve op til gældende byggestandard.
Derfor anbefales den fjernet og genopført, så den kommer til at passe til
leve op til bygningsreglementet og klimaskærm og får et æstetisk bedre
udtryk passende for et hus af den alder.
iii. Havestue - fremtidig
Projektbeskrivelse og tegning udarbejdes af arkitekt/bygningskonstruktør
som basis for, MR kan indhente kvalificerede tilbud på en ny havestue.
Honorar til arkitekt bevilget. (Jens kontakter arkitekt)
iv. Syn: Liste gennemgået
9. Eventuelt
a. Næste møde: 11. august 2021, kl. 17-19 (afbud fra Hanne og Mads).