kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 9. juni
Referat af menighedsrådsmøde
onsdag d. 9. juni kl. 19-21 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Hanne Ringgaard Møller, Mads Skadberg, Janne Dyhr, Liza Schlotfeldt (suppleant), Bente Holdgaard (provst)
Afbud: Kirsten Schou, Bent Treldal, Thomas Aallmann
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Formanden (Jens)
Velkommen til provsten!
b. Præsten (Thomas)
- intet pga. afbud
3. (O) Besøg af Provst Bente Holdgaard; Introduktion af nye rådsmedlemmer, intro til DAP, intro til hjemmesiden "Godt fra start", intro til budgetproces samt almindelig debat
Provsten besøger Thurø menighedsråd som led i sin besøgsrunde hos alle provstiets menighedsråd, da det ikke har været muligt at holde sædvanlige møder pga. Covid.
i. Gennemgang af Folkekirkens organisation: den økonomiske forvaltning, tilsyn og forkyndelse.
ii. Et Provsti er en adm. enhed bestående af en samling af sogne.
iii. Provstiet administreres af provsten og provstisekretæren, som er relativt nye i embedet, hhv aug. 2019 og marts 2020. Provstiet har til huse på Egensevej og huser andre kirkelige funktioner.
iv. Provstiudvalget (PU) er øverste myndighed og står over provsten, hvor provsten er formand og forretningsfører. Udvalget består af 5 valgte fra MR og 1 repræsentant fra præsterne. PU forvalter og fører tilsyn med økonomi, bygninger og kirkegårde.
v. Beskrivelse af budgetprocessen i PU. Gennemgang af ny budgetproces, som indførtes sidste budgetterne / ligningen udarbejdes pba. op til 5 års økonomirapporter. Provsten henviser til ny brochure ang. Budgetprocessen i menighedsrådene
Thurø Menighedsråd MR 5/21
vi. Økonomisk struktur: kommer fra statens tilskud, landskirkeskat, og lokal kirkeskat.
vii. Gennemgang af kompetencefordeling mellem Stift og Provsti. Der findes foldere over fordelingen.
viii. Samarbejder i provstiet: FTS - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde; Skole ofr Kirke og Teologi, SYMF - Skole-kirke-samarbejde; Sorggruppe, salmesangsprojekt, personale-konsulent (Anne Monk), Momskonsulent, Kalkningssamarbejde (kalkefond).
ix. Der er valg i 2021 til PU (september)
x. Gennemgang af DAP Den Digitale Arbejdsplads - menighedsrådenes intranet samt adgang til mailboks. Gennemgang af funktionaliteter, hjælpemidler, procedurebeskrivelser, mv.
xi. www.sogn.dk - overblik over sognets data, gudstjenester, ansatte mv.
xii. Svendborg Provsti - hjemmeside: særlig opmærksomhed på huskelisten og på krav om logbog vedr. maskiner med værdi over kr. 40.000
xiii. Menighedsrådskurser - ”Godt fra start”, www.godtfrastart.dk
xiv. Budgetproces - OBS! ny brochure
4. (B) Behandling af syn af præstegård samt kirke mv. herunder prioritering af opgaver jf. bilag
a. Janne indhenter tilbud på malerarbejder mv. ind- og udvendig i præstegården og kirkens vinduer (inkl. kitning)
b. Lars indhenter tilbud/overslag vedr. tømrerarbejder i præstegård
c. Mads (eller i hans fravær: Jens) indhenter ekstra tilbud på murerarbejdet både til kirke og præstegården
d. Jens indhenter tilbud på VVS
e. Jens, Mads (og Hanne) vil arbejde videre med havepavillon i efteråret sammen med præstegårdsudvalget. Jens kontakter arkitekt/ bygnings-konstruktør
f. Alle punkter forventes at kunne køres over driften, på nær fugt ved kirkens tag (evt. 5% midler) og havestuen der sættes på syn/byggesag. Lars kontakter konsulent ved Stift/Provsti for rådgivning vedr. udbedring af kirkens tag.
5. (B) Dagsordener og referater til personale v. Hanne
a. Ny procedure vedtaget, så personalet frem over modtager dagsorden og referater direkte på mail (Linda).
6. (O) Fødselsdagsgaver til medlemmer fremadrettet v. Hanne
a. Gaver til ansatte iht. gældende regler.
b. Forslag om at samle ind til MR-medlemmers runde og halvrunde mærkedage. Godkendt for mærkedage i år. Fremover henholder MR sig til den enkelte sag og tidligere beslutning. Hanne samler ind.
7. (B) Endelig godkendelse af budget 2022 (det afleverede med dato og klokkeslæt) jfr. bilag
Godkendt.
Thurø Menighedsråd MR 5/21
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 05-06-2021 11:43.