kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde august 2012
MR 31


Referat af menighedsrådsmøde Thurø Menighedsråd
torsdag 16. august 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


Fraværende: Kirsten Schou

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Vedr. bispevalget og MR-valget.
Budget 2013. Endeligt budgetsamråd d. 30. august.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:
Gennemgået.

3. Godkendelse af kvartalsrapporten for 2. kvartal
På trods af kassererens fravær vil vi i fællesskab arbejde os igennem rapporten.
Beslutning: Forelagt.

4. Fastlæggelse af timerammen for organisten efter nednormeringen af stillingen
Kontaktpersonen fremlægger udkast til en løsning af problematikken.
Beslutning: Kontaktpersonen tager en fornyet samtale med organisten og dennes organisation på baggrund af debatten i rådet.

5. Oplæg til handicaptoilet/renovering af graverhuset
Formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget fremlægger skitse til løsning af opgaven efter drøftelser med arkitekten.
Beslutning: Rådet tilsluttede sig, at vi snarest muligt indsender en ansøgning om renovering af gra-verhus og etablering af handicaptoilet ifølge ”skitseforslaget” fremfor det ”alternative skitseforslag.”

6. Løse ender fra provstesynet
Kirke- og kirkegårdsudvalget har afleveret synsønskerne indskrevet på den autoriserede formular, men der resterer nogle problemer i præstegårdsudvalgsregi.
Beslutning: Rådet ansøger om at få midler af 5%-midlerne stillet til rådighed til indkøb af brandskab (omkring kr. 20.000,-).
Regningen på facadebehandlingen af præstegården blev kr. 28.000,- højere end det synsudsatte ar-bejde var anslået - vi forsøger at klare det af kassebeholdningen.

7. Ansøgning om stemmepleje til kirkesangeren
Kontaktpersonen fremlægger anmodningen fra kirkesangeren.
Beslutning: Udsat.
8. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Hanne Møller kontakter konservator Bent Jakobsen, Fåborg. Lajla, Hanne og Thomas aftaler et møde med ham. Når præsten kommer tilbage fra orlov, indkøber han en ny bibel til alteret, der netop har fået ny skånedug. (Der anskaffes en mere).
Inden afslutningen af 1. kvartal 2013 sender rådet en ansøgning som særskilt sag om
etablering af sol-celler på konfirmandhusets sydvendte tagflade til udførelse i 2014. I samme skrivelse ansøges om renovering af konfirmandhusets tag.

b. Præstegårdsudvalget: Præstens plæneklipper er brudt ned, og det kan ikke betale sig at repa-rere den. Den kan dog indgå i handelen om en løsning på problematikken. Udvalget har ar-bejdet med sagen og vil fremlægge løsningsforslag.
Der indkøbes en multi-klipper til Egholm-maskinen hos graveren, der herefter står for klipning af eng og plæne ved præstegården. Der ansøges ved 5%-midlerne.

c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Nyt vedr. studieturen.

d. Andre udvalg:

9. Kurser
Beslutning: Gennemgået

10. Eventuelt
Kirkeværgen ønsker en indledende drøftelse vedr. fanen i kirken.
Intet.

11. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.


Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Onsdag d. 26. september.

Bemærk også valgmødet d. 18. september kl. 19.00 og kirkekoncerten dagen efter kl. 19.30.


Dagsordenspunkter: Budget 2013