kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af ekstraordinært konstituerende menighedsrådsmøde d.28.11.2020
Referat af
Ekstraordinært konstituerende menighedsrådsmøde
- opfølgning på konstituerende møde den 26. november 2020
Lørdag den 28. november 2020, kl. 19.00 - 19.15
i Konfirmandhuset
Deltagere: Bent Treldal (virtuelt), Hanne Ringgaard Møller, Janne Dyhr, Jens Sønderby
Madsen, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann (virtuelt), Mads
Skadberg, Thomas Aallmann
Afbud: -
Referent: Janne Dyhr
Dette ekstraordinære konstituerende møde er indkaldt, da der er begået fejl i konstitueringen den
26. november, idet menighedsrådets kasserer ikke må være næstformand.
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Valg af næstformand
Valgt: Lars Hørmann Kolmos med 7 stemmer for og 1 blank stemme. Ingen modkandidater.
3. Valg af kasserer
Valgt: Kandidat: Kirsten Boding Schou med 8 stemmer. Ingen modkandidater.
Som drøftet torsdag 26. november vil de manglende udvalgsbesættelser blive besat ved næste
aftalte møde.
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1 /2020
Menighedsrådsloven 8
På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og
personer til de i 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
1. Stk. 2.
Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
2. Stk. 3.
Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved
hemmelig afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til
at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald
af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som
dette.
3. Stk. 4.
Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter
sted.
Menighedsrådsloven 9
1. Stk. 1
Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte 1 kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er
ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne
fælles menighedsråd, kan der vælges 1 kirkeværge for hver kirke. I sogne med flere kirker
kan der vælges 1 kirkeværge for hver af kirkerne.
2. Stk. 2.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan
knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel
regnskabsfører.
3. Stk. 3.
Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke
varetage hvervet som professionel regnskabsfører.
4. Stk. 4.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til
en af kirkens funktionærstillinger. THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1 /2020
5. Stk. 5.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne
at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne om
tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles
mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer