kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 26.november 2020
Referat af
Konstituerende menighedsrådsmøde
Torsdag den 26. november 2020, kl. 16.30 - 17.15
i Konfirmandhuset
Deltagere: Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Janne Dyhr, Jens Sønderby Madsen,
Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Mads Skadberg, Thomas
Aallmann
Afbud:
Referent: Janne Dyhr
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:
1.a Tilføjelser til dagsordenen
1.b Kandidaternes valgbarhed
Beslutning: Alle kandidater er konstateret valgbare jfr. Valglisten. Kontrolleret af valgudvalgsformand,
valgudvalget
1.c Menighedsrådsløftet
Underskrevet af alle nye medlemmer af menighedsrådet
Øvrige tilføjede punkter:
5.a Valg af underskriftsberettiget
9.a Valg af Valgbestyrelse
9.b Valg af formand for valgbestyrelse
2. Valg af formand
Beslutning: Kandidat, Jens Sønderby Madsen blev valgt med 7 stemmer. En stemte blankt.
3. Valg af næstformand
Beslutning: Kandidat, Kirsten Boding Schou blev valgt med 7 stemmer. En stemte blankt.
4. Valg af kirkeværge
Beslutning: Kandidat, Bent Treldal blev valgt med 8 stemmer.
5. Valg af kasserer
Beslutning: Kandidat, Kirsten Boding Schou blev valgt med 8 stemmer.
5.a Valg af underskriftsberettiget
Beslutning: Kandidat, Jens Sønderby Madsen og Kirsten Boding Schou blev valgt med 8 stemmer. THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1 /2020
6. Valg af kontaktperson
Beslutning: Kandidat, Linda Hørmann blev valgt med 8 stemmer.
7. Valg af sekretær
Beslutning: Kandidat, Janne Bastrup Dyhr blev valgt med 8 stemmer.
8. Valg af formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
Beslutning: Kandidat, Lars Kolmos blev valgt med 8 stemmer.
9. Valg af formand for præstegårdsudvalget
Beslutning: Kandidat, Mads Skadberg blev valgt med 8 stemmer.
9.a Valg til Valgbestyrelsen
Beslutning: Kandidaterne, Janne Bastrup Dyhr, Kirsten Boding Schou og Linda Hørmann
blev valgt med 8 stemmer
9.b Valg af formand for Valgbestyrelsen
Beslutning: Kandidat, Janne Bastrup Dyhr, blev valgt med 8 stemmer
10. Valg af formand for aktivitets- og kommunikationsudvalget
Beslutning: Kandidat, Kirsten Boding Schou, blev valgt med 8 stemmer
11. Kort information om udvalgene og evt. fastsættelse af medlemmer til disse
Udsættes til næste møde
12. Eventuelt
13. Fastsættelses af dato for næste møde
Torsdag 17. december 2020, kl. 17.00
Med venlig hilsen
Jens Sønderby Madsen
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1 /2020
Menighedsrådsloven 8
På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og
personer til de i 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
1. Stk. 2.
Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
2. Stk. 3.
Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved
hemmelig afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til
at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald
af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som
dette.
3. Stk. 4.
Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter
sted.
Menighedsrådsloven 9
1. Stk. 1
Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte 1 kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er
ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne
fælles menighedsråd, kan der vælges 1 kirkeværge for hver kirke. I sogne med flere kirker
kan der vælges 1 kirkeværge for hver af kirkerne.
2. Stk. 2.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan
knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel
regnskabsfører.
3. Stk. 3.
Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke
varetage hvervet som professionel regnskabsfører.
4. Stk. 4.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til
en af kirkens funktionærstillinger. THURØ MENIGHEDSRÅD MR 1 /2020
5. Stk. 5.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne
at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne om
tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles
mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer.