kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.19.5.2021
Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. maj kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Linda, Kirsten, Janne, Thomas, Lisa
Afbud: Mads, Lars, Bent, Hanne
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt med tilføjelse af pkt. 5.A
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Jens: MR bedes overveje, hvorledes vi bedst sikrer, der følges op på
referatførte beslutninger
b. Jens: Provst Bente Holdgaard besøger på sin runde til alle menighedsråd,
Thurø MR ved kommende møde den 9. juni. Besøget har 1 times varighed,
hvor provsten vil gennemgå udvalgte emner med rådet.
c. Jens: Takkekort fra Ulla Sørensen blev oplæst som tak for bårebuketten, MR
sendte i anledning af Bent Sørensens død.
d. Thomas: har søgt og fået bevilget orlov fra 1. sept. til 1. dec. 2021. Det vides
p.t. ikke, hvem der vikarierer i perioden.
3. (O) Fælles annoncering - Brev af 13.3.2021 fra Mette Jørgensen (IT-skrivebordet)
(Kirsten)
a. Svar til sognepræst Mette Jørgensen på forespørgsel om, hvorvidt Thurø
menighedsråd ønsker at deltage i et fælles kirkeblad for hele provstiet.
Der er enighed i MR om, at vi fastholder vort eget kirkeblad (Kirsten
svarer MJ).
4. (B) Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 (Kirsten)
a. Kvartalsrapport, 01-01-2021 til 31-03-2021 er godkendt af MR.
5. (B) Godkendelse af Budgetforslag 2022 (Kirsten)
a. Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2022, er foreløbigt
godkendt af MR pga. endnu uafklarede forhold vedr. planer for udestueprojektet. Budgetforslaget er drøftet af Jens, Kirsten og Susanne Andersen
forud for MR-mødet. Endeligt budget godkendes på kommende møde.
b. Provstiet ansøges om at få ændret anvendelse af synsmidler til blødgøringsanlæg i præstegården, kr. 25.000, til arkitekt-honorar ifm. projektering af ny
udestue i præstegården.
5.A (B) Ny el-aftale (Jens/Kirsten)
a. Tilbud fra Sydfyns El gældende fra 1. juni 2021 om nedsættelse af
el-prisen (til spotpris). Det giver p.t. en årlig besparelse på kr. 6.000-9.000.
Indgåelse af ny aftale er godkendt.
6. (O) Honorarer godkendt af provstiudvalget (Kirsten)
a. Orientering.7. (B) Indsamling i kirkebøssen gennem hele året - Hidtil indsat “december-indsamling”
men skal de bestemmes til andet formål (Kirsten)
a. Forslag om, at beløb der siden 2016 er lagt i kirkebøssen, går til værdigt
trængende/menighedspleje - øremærket ”ældreforeningen”. Beløbet overflyttes til driftskontoen. Undtagelse er indsamlinger, der annonceres fra
prædikestolen at skulle gå til særlige formål.
Godkendt.
8. Underskrive referaterne fra konstituerende møder (Kirsten)
a. Underskrevet af tilstedeværende rådsmedlemmer.
Fraværende MR-medlemmer underskriver ved kommende møde.
9. (B) Brug af ekstra musikledsagelse ved særlige kirkelige handlinger?
Kontaktperson (Linda)
a. Godkendt
b. Organist søger om, at de 2 ældste børnekorsangere kan medvirke ved alle
gudstjenester. Godkendt.
c. Graver søger arbejdsmiljøkursus, pris kr. 1.675 + moms. Godkendt.
10. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
 Jens pva. Bent og Lars:
Tilbud modtaget på katafalk. Katafalken skal anvendes af personalet ved
transport af kister fra kapel til kirke.
Niels, Philippe, Preben, Bent, Thomas og Jens har besigtiget flere
udgaver. Det undersøges nærmere, hvorvidt den foreløbig valgte er
enten CE-godkendt eller godkendt af Arbejdstilsynet, inden endelig
beslutning om anskaffelse tages. (Bent/Lars eller Jens).
 Graver har søgt om indkøb af hækkeklipper til kr. 10.000. Anskaffelse er
godkendt, under forudsætning af teknisk godkendelse af Mads.
 Gelænder Nord og 1. vandpost på kirkegården udskiftes. Der indhentes
tilbud (Jens).
b. Kontaktperson v/ Linda
 Babysalmesang udsættes til efter sommerferien.
 Al ferie er planlagt for de ansatte.
 Kvartalsmøde afholdes i uge 21 ifm. med personalets tirsdagsmøde.
 Stor ros til personalet for at de har taget alle udfordringerne ifm. Covid
med oprejst pande.
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
 Sommermødet - 20. juni, kl. 14.00.
 Studietur i 2021 udskydes til næste år.
 Udvalget mødes 28. maj, kl. 16.00.
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
Jens pva. Mads:
 Udestue: Der har været kontakt til 2 arkitekter, som ikke har ønsket at
byde ind på opgaven. Der er kontakt til en 3., som vil vurdere opgaven
for os, såfremt rådet er enig i fremgangsmåden. Forslaget godkendt.
Jens og Mads vil aftale mødedag med arkitekt.
 Der er indhentet yderligere tilbud på facaderenovering på opfordring
af provstiet. Nyt tilbud modtaget og vurderet. Vi fastholder det
oprindelige tilbud. Mads og Jens følger op på sagen.11. Eventuelt
a. Kirsten har meldt afbud til kommende møde (9. juni). Lisa deltager i stedet
som suppleant.
b. Janne pva. Hanne: Ønsker fra personalet om at få tilsendt fuld dagsorden før
MR-møder og referater efter MR-møder på e-mail, hvilket var praksis i
tidligere MR-periode. Kontaktpersonen tager det op på tirsdagsmødet den 25.
maj.
c. Næste MR-møde: onsdag den 9. juni, kl. 19.00 med deltagelse af provst
Bente Holdgaard.
d. Forsyn er flyttet til torsdag den 20. maj (fra onsdag den 9. juni)
• Præstegårdsudvalget møder kl. 16.30 ved præstegården, hvor Jens
deltager i Mads’ sted og
• Kirkegårdsudvalget møder kl. 17.15 ved kirken
Forsynet forventes afsluttet kl. 18.00.