kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden 2021.19.5.
Dagsorden
Onsdag d. 19. maj kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Thomas
Afbud: (Mads)
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (O) Fælles annoncering - Brev af 13.3.2021 fra Mette Jørgensen (IT-skrivebordet)
(Kirsten)
4. (B) Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 (kirsten)
5. (B) Godkendelse af Budgetforslag 2022 (kirsten)
6. (O) Honorarer godkendt af provstiudvalget (kirsten)
7. (B) Indsamling i kirkebøssen gennem hele året - Hidtil indsat “december-indsamling”
men skal de bestemmes til andet formål (kirsten)
8. Underskrive referaterne fra konstituerende møder (kirsten)
9. (B) Brug af ekstra musikledsagelse ved særlige kirkelige handlinger? Kontaktperson
10. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
11. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos